Categories
All Filipino Preschool and Grade School

Pinagyamang Pluma

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Pinagyamang Pluma

Ang seryeng nagtataguyod sa paglinang ng kabataang Pilipinong hindi lamang matatalino kundi maka-Diyos, may mabubuting kalooban, handa sa mga hamong dala ng totoong buhay, at kapaki-pakinabang sa kapwa, sa kalikasan, at sa bayan.

Author/s:
Grade 1: Ellen T. Ongduenco, Ailene G. Baisa-Julian, Emily V. Marasigan, Nestor S. Lontoc, at Louie C. Tesalona; Awtor-Koordineytor: Alma M. Dayag

Level/s: Nursery; Kindergarten 1 at 2; Baitang 1, 2, 3, 4, 5, at 6

 • Nakabatay sa mga kasanayan sa pagkatutong itinatadhana ng Kurikulum para sa K to 12 ng Kagawaran ng Edukasyon;
 • Nagtataglay ng mga babasahin, mga gawain, mga pagtataya, at mga pagpapahalagang iniangkop sa kakayahan at interes ng mga mag-aaral upang higit na maging makabuluhan, kawili-wili, nakalilinang
  ng kritikal at mapanuring pag-iisip, at nakapaghahanda sa mga mag-aaral sa mga pagsubok at realidad ng totoong buhay;
 • Naglalayong higit pang kalugdan at tangkilikin ng mga mag-aaral ang panitikang Pilipino sa pamamagitan ng magaganda, kawili-wili, at pilimpiling babasahin;
 • Nagtataglay ng mga araling makalilinang hindi lang ng mga kasanayang pampagkatuto kundi ng mga aral sa buhay at pagpapahalagang gagabay sa mga mag-aaral upang maging mabuti at laging gumawa ng TAMA sa lahat ng pagkakataon, mayroon man o walang nakakikita sa kanila;
 • Nagbibigay-diin sa lahat ng aspekto ng buhay batay sa mga temang isinusulong ng transformative education tulad ng Edukasyong Pangkapaligiran, Paggalang sa Kapwa Anuman ang Kasarian, Edukasyong Pangkatarungan at Pangkapayapaan, at Katatagang Pampolitika at Pampamayanan.

 

Mga Komponent:

Worktext—Naglalaman ng mga pilimpiling akdang pampanitikang kawili-wili, kapupulutan ng ginintuang aral, at magtatanim sa isipan ng mga mag-aaral ng mabubuting pagpapahalaga para sa sarili, sa kapwa, sa bayan, at sa kalikasan. Ang bawat aralin ay hinabi batay sa apat na tema ng transformative education at nagtatapos sa
isang makatotohanang gawaing sumasalamin sa mga sitwasyon at gampanin sa totoong buhay ayon na rin sa
isinasaad ng modelong Understanding by Design (UbD). Ang bawat kabanata ay nagtatapos sa isang paglalagom
na pinamagatang Mga Dapat Tandaan na magsisilbing gabay ng mga mag-aaral sa pagbabalik-tanaw sa mga araling natalakay at ng Lagumang Pagsusulit na nagbibigay ng komprehensibong pagtataya sa kakayahan at natutuhan ng mga mag-aaral sa mga aralin sa bawat kabanata.

Learning Guide (LG)—gumamit ng estilong backward design. Ito ay may tatlong mahahalaga at magkakaugnay na bahagi: ang unang bahagi (Stage 1) kung saan mababatid ang tunguhin ng bawat aralin. Makikita rito ang pangkalahatang layunin, pagsasalin (transfer), mahahalagang tanong (essential questions), mahahalagang pag-unawa (enduring understandings), pamantayang pangnilalaman (content standards), at pamantayan sa pagganap (performance tasks); ikalawang bahagi (Stage 2) kung saan makikita ang mga pagtatasang makatotohanan at kasasalaminan ng realidad ng buhay at mga gawaing susubok sa pag-unawa ng mga mag-aaral. Ito ay nakaugnay sa mga inihanay na tunguhin sa unang bahagi; ikatlong bahagi (Stage 3) kung saan makikita ang plano sa pagkatuto (learning plan). Dito makikita ang mga gawaing nakatalaga para sa bawat pagkikita. Sa pamamagitan ng mga gawaing nasa ikatlong bahagi ay inaasahang maisasakatuparan ang mga bagay na nakahanay sa una at ikalawang bahagi. Ang LG ay masasabing “teacher friendly” sapagkat ito’y nakasulat sa paraang bulleted upang maging mas madaling basahin, maikli, at hindi maligoy subalitnagtataglay ng lahat ng kakailanganin ng guro upang maituro nang mabisa ang bawat aralin.

Kalakip ng serye ang sumusunod:

 • Teachers Guide
 • Learning Guide
 • Teachers Resource CD
 • Syllabus
 • Curriculum Map
 • Teachers Wraparound Edition

Karapatang-ari:

Nursery (K to 12) Ikalawang Edisyon: 2018

Kinder 1 (K to 12) Ikalawang Edisyon: 2018

Kinder 2 (K to 12) Ikalawang Edisyon: 2018

Baitang 1 (K to 12) Ikalawang Edisyon: 2017

Baitang 2 (K to 12) Ikalawang Edisyon: 2017

Baitang 1 (K to 12): 2012

Baitang 2 (K to 12): 2013

Baitang 3 (K to 12): 2014

Baitang 4 (K to 12): 2015

Baitang 5 (K to 12): 2016

Baitang 6 (K to 12): 2016

Are you a client?

Get your supporting materials here.

Dr. Ernesto Y. Sibal was one of the few Filipinos in academic publishing who can irrefutably lay claim to these three titles—Patriot, Pioneer and Innovator. A staunch patriot, Dr. Sibal fiercely advocated the vision of designating Filipino-authored books for young Filipino learners. This vision was enabled by the establishment of Alemar’s Bookstore in 1958, and through the foresight and drive of Alegria Rodriguez, who shared in the vision of her husband, she helped galvanize then fledgling Alemar's Bookstore as the place to go for textbooks and school needs, propelling it to become the first established bookstore chain in the country.

CONTACTS

NEWS LETTER

Welcome to the Phoenix Publishing House mailing list sign up form! It's completely free to join and signing up for the list gives you early access to our updates.

We can't wait to fill you in on all the exciting things happening in Phoenix Publishing House. Thank you!

All Right Reserved © 2021