Categories
All Filipino / Pilipino Klasiks – JHS Junior High School

Pinagyamang Pluma

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Pinagyamang Pluma

Ang seryeng nagtataguyod ng paglinang sa kabataang Pilipinong hindi lamang matatalino kundi maka-Diyos, may mabubuting kalooban, handa sa mga hamong dala ng totoong buhay, at kapaki-pakinabang sa kapwa, sa kalikasan, at sa bayan.

Author/s:
Grade 7: Ailene G. Baisa-Julian, Nestor S. Lontoc, at Carmela H. Esguerra; Awtor-Koordineytor: Alma M. Dayag
Grade 8 at 9: Ailene G. Baisa-Julian, Nestor S. Lontoc, and Mary Grace G. del Rosario; Awtor-Koordineytor: Alma M. Dayag
Grade 10: Emily V. Marasigan; Koordineytor: Alma M. Dayag

Level/s: 7, 8, 9, and 10

 • Nakabatay sa mga kasanayan sa pagkatutong itinatadhana ng Kurikulum para sa K to 12 ng Kagawaran ng Edukasyon (para sa Pinagyamang Pluma 7 hanggang 12);
 • Nagtataglay ng mga babasahin, mga gawain, mga pagtataya, at mga pagpapahalagang iniangkop sa kakayahan at interes ng mga mag-aaral upang higit na maging makabuluhan, napapanahon, kawili-wili, nakalilinang ng kritikal at mapanuring pag-iisip, at makapaghahanda sa mga mag-aaral sa mga pagsubok at realidad ng totoong buhay;
 • Naglalayong higit pang kalugdan at tangkilikin ng mga mag-aaral ang panitikang Pilipino sa pamamagitan ng magaganda, kawili-wili, at pilimpiling babasahin;
 • Nagtataglay ng mga araling makalilinang hindi lang ng mga kasanayang pampagkatuto kundi ng mga aral sa buhay at pagpapahalagang gagabay sa mga mag-aaral na maging mabuti at laging gumawa ng TAMA sa lahat ng pagkakataon, mayroon man o walang nakakikita sa kanila;
 • Nagbibigay-diin sa lahat ng aspekto ng buhay batay sa mga temang isinusulong ng transformative education tulad ng Edukasyong Pangkapaligiran, Paggalang sa Kapwa Anuman ang Kasarian, Edukasyong Pangkatarungan at Pangkapayapaan, at Katatagang Pampolitika at Pampamayanan.
 • Kalakip ng serye ang sumusunod: Learning Guide, Teachers Resource CD, Teachers Wraparound Edition (TWE), at Curriculum Map.

 

Worktext—Naglalaman ng mga seleksiyong pilimpili at inaasahang makahihikayat sa mga estudyante upang lalo pang kalugdan ang panitikang Pilipino. Nakapaloob din ang mga araling pangwika gayundin ang iba’t ibang gawain at pagsasanay na nakapaloob sa bawat tema ng transformative education. Binubuo ang bawat aklat ng limang komponent na naglalaman ng mga babasahing pampanitikan, mga gawaing pagpapahalaga, mga kasanayang pampag-aaral, mga kasanayang pangwika, at mga gawaing pampalawak ng mga kasanayan.

Patnubay ng Guro—Isang gabay na masasabing “teacher-friendly,” nakasulat nang maikli subalit komprehensibo, nagtataglay ng lahat ng kakailanganin ng guro upang maituro nang mabisa ang bawat aralin: layunin, kagamitan, mga makabagong pamamaraan, pagpapahalaga, malikhaing gawain, at mga sagot sa pagsasanay.

Learning Guide—Gumagamit ng estilong backward design. Ang LG ay masasabing “teacher friendly” sapagkat ito’y nakasulat sa paraang bulleted upang mas madaling basahin, maikli, hindi maligoy subalit nagtataglay ng lahat ng kakailanganin ng guro upang maituro nang mabisa ang bawat aralin.

Karapatang-ari:

Baitang 7 – 2014

Baitang 8 – 2014

Baitang 9 – 2014

Baitang 10 – 2015

What's New?

Read our blog for events, milestones,
and company and industry news!

Dr. Ernesto Y. Sibal was one of the few Filipinos in academic publishing who can irrefutably lay claim to these three titles—Patriot, Pioneer and Innovator. A staunch patriot, Dr. Sibal fiercely advocated the vision of designating Filipino-authored books for young Filipino learners. This vision was enabled by the establishment of Alemar’s Bookstore in 1958, and through the foresight and drive of Alegria Rodriguez, who shared in the vision of her husband, she helped galvanize then fledgling Alemar's Bookstore as the place to go for textbooks and school needs, propelling it to become the first established bookstore chain in the country.

CONTACTS

NEWS LETTER

Welcome to the Phoenix Publishing House mailing list sign up form! It's completely free to join and signing up for the list gives you early access to our updates.

We can't wait to fill you in on all the exciting things happening in Phoenix Publishing House. Thank you!

All Right Reserved © 2021

Categories
All Filipino / Pilipino Klasiks – JHS Junior High School

Sandigan Sining ng Komunikasyon Para sa Mataas na Paaralan

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Sandigan Sining ng Komunikasyon Para sa Mataas na Paaralan

Ang ikatlong edisyon ng pinagkakatiwalaang serye ay maingat na sinuri at inayos upang matugunan ang pangangailangan ng mga estudyante sa mga makabagong kalakaran sa pagaaral ng wika at panitikan. Umaalinsunod ang serye sa kurikulum ng Filipino sa edukasyong pansekundarya batay sa Basic Education Curriculum upang lalong malinang ang kakayahan ng mga mag-aaral sa mga kasanayang pangkomunikasyon: pakikinig, pagsasalita, pagbasa, at pagsulat.

Author/s:
Antas I: L. Arellano, N. Dillague, C. Javier, S. Marquez, Jr., L. Mercado, at D. Rodriguez
Antas II: N. Dillague, C. Javier, S. Marquez, Jr., L. Mercado, D. Rodriguez, at R. Villaruel
Antas III: N. Dillague, L. Gabriel, C. Javier, S. Marquez, Jr., at L. Murillo
Antas IV: N. Dillague, C. Javier, F. Garcia, S. Marquez, Jr., at L. Pico
Mga Awtor-Koordineytor: Servillano T. Marquez, Jr. at Concepcion D. Javier

Level/s: I, II, III, at IV

Binibigyang-diin ang edukasyong pagpapahalaga sa epektibong pagtuturo ng Filipino!
Ang ikatlong edisyon ay naglalaman ng sumusunod na katangian:

 • Mga napapanahong mga babasahin at artikulo na sadyang pinili at iniangkop sa pangangailangan ng mga mag-aaral at guro tungo sa ikatatagumpay ng mga hangaring pangkaunlaran ng Pilipinas
 • Nagbibigay sa mga mag-aaral ng mga araling may diwa at mensaheng may kaugnayan sa pangangalaga sa kapaligiran at kagubatan, katarungang panlipunan, pagpapahalaga sa mga katutubo, kahalagahan ng pagkakaroon ng matatag na paninindigan sa buhay, at iba pang mga elementong kailangan sa pagharap ng mga mag-aaral sa mapanghamong buhay
 • Gumamit ng Higher Order Thinking Skills (HOTS) sa paglinang ng mga kasanayang pangkomunikasyon: pakikinig, pagsasalita, pagbasa, at pagsulat
 • Binigyang-diin ang integrasyon ng mga aralin sa ibang mga aralin at disiplina

 

Batayang Aklat—Ipinakikita ang makabagong pamamaraan sa pagtuturo ng panitikan at wika sa hayskul. Nagtataglay ng mga pagsasanay, tanong, paraan ng paglinang sa mga talasalitaan na angkop sa makabagong pamamaraan ng pagtuturo.

Patnubay ng Guro—Naglalaman ang patnubay ng mahahalagang impormasyon upang mapahusay ang pagpapaliwanag sa mga leksiyon.

Buklet ng Malikhaing Komposisyon—Inihanda upang mataya ng mga guro at mag-aaral ang natamong kasanayan at kaalaman sa gamit at anyo ng wika sa pamamagitan ng paraang pasulat.

Karapatang-ari:

Antas I – 2002

Antas II – 2002

Antas III – 2002

Antas IV – 2002

What's New?

Read our blog for events, milestones,
and company and industry news!

Dr. Ernesto Y. Sibal was one of the few Filipinos in academic publishing who can irrefutably lay claim to these three titles—Patriot, Pioneer and Innovator. A staunch patriot, Dr. Sibal fiercely advocated the vision of designating Filipino-authored books for young Filipino learners. This vision was enabled by the establishment of Alemar’s Bookstore in 1958, and through the foresight and drive of Alegria Rodriguez, who shared in the vision of her husband, she helped galvanize then fledgling Alemar's Bookstore as the place to go for textbooks and school needs, propelling it to become the first established bookstore chain in the country.

CONTACTS

NEWS LETTER

Welcome to the Phoenix Publishing House mailing list sign up form! It's completely free to join and signing up for the list gives you early access to our updates.

We can't wait to fill you in on all the exciting things happening in Phoenix Publishing House. Thank you!

All Right Reserved © 2021

Categories
All Filipino / Pilipino Klasiks – JHS Junior High School

Ibong Adarna

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Ibong Adarna

Ang Ibong Adarna ay kabilang sa Pilipino Klasiks ng Phoenix Publishing House, Inc. Ito ay naglalaman ng makabuluhang mga pagtalakay upang— – patingkarin ang pagtuturo ng panitikan sa pamamagitan ng makabagong pagtugon – buhayin ang mga klasikong akdang naaangkop sa hinihingi ng bagong kurikulum sa Filipino – ihasik ang diwa ng katarungan at kapayapaan, pagkakapantaypantay, pangangalaga sa kapaligiran, at kamulatang pampolitika at panlipunan

Author/s:
Editor: Florante C. Garcia; Editor-Koordineytor: Servillano T. Marquez, Jr.

Level/s: High School

 • Nililinang nito ang kritikal at mapanuring pag-iisip sa pamamagitan ng paggamit ng mga kasanayang pampag-iisip
 • Nagdaragdag ng mga karunungan at kasanayan sa pagtalakay sa akdang pampanitikan
 • Pinauunlad ang pagkamalikhain ng mga mag-aaral sa pagpapahayag ng sarili sa wikang Filipino
 • Iniuugnay ang akda sa mga kasalukuyang pangyayari upang malinang ang pagkatao at ang pag-unawa sa halaga ng kapwa

Karapatang-ari:

2002

What's New?

Read our blog for events, milestones,
and company and industry news!

Dr. Ernesto Y. Sibal was one of the few Filipinos in academic publishing who can irrefutably lay claim to these three titles—Patriot, Pioneer and Innovator. A staunch patriot, Dr. Sibal fiercely advocated the vision of designating Filipino-authored books for young Filipino learners. This vision was enabled by the establishment of Alemar’s Bookstore in 1958, and through the foresight and drive of Alegria Rodriguez, who shared in the vision of her husband, she helped galvanize then fledgling Alemar's Bookstore as the place to go for textbooks and school needs, propelling it to become the first established bookstore chain in the country.

CONTACTS

NEWS LETTER

Welcome to the Phoenix Publishing House mailing list sign up form! It's completely free to join and signing up for the list gives you early access to our updates.

We can't wait to fill you in on all the exciting things happening in Phoenix Publishing House. Thank you!

All Right Reserved © 2021

Categories
All Filipino / Pilipino Klasiks – JHS Junior High School

Florante at Laura

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Florante at Laura

Kabilang ang Florante at Laura sa Pilipino Klasiks ng Phoenix Publishing House, Inc. Isa itong natatanging genre ng akdang pampanitikan na naglalayong magpayaman sa kaalaman at mapanuring pagpapahalaga sa panitikan tungo sa pagiging mabisang komyunikeytor sa Filipino.

Author/s:
Mga Editor: Concepcion D. Javier at Florante C. Garcia; Editor-Koordineytor: Servillano T. Marquez, Jr.

Level/s: High School

Isang napapanahong pagtalakay:

 • nakapokus sa idealisadong pagtingin sa pamilya, lipunan, at kahalagahan ng pananampalataya bilang aspekto sa pagbabagong tatag sa daigdig
 • nagtataguyod ng alternatibong pagtugon sa pakikidigma o pakikipagtunggali—pagpapatawad, pakikipag-usap, at pagpaparaya sa Diyos, ang paghahatol at pagpaparusa, at higit sa lahat, ang pagpapanaig
  ng kabutihan laban sa kasamaan
 • gumagamit ng mga makabagong dulog sa paglinang at pagpapaunlad ng talasalitaan
 • naglalaman ng mga tanong sa pag-unawa sa nilalaman na naglalayong lalong mapatibay ang kognitibong kasanayan gamit ang konsepto ng multiple intelligence
 • liban sa mga kasanayan sa mapanuring pagbasa, nililinang din ang kasanayang pampag-iisip (thinking skills) sa tulong ng mga kagamitang pampag-iisip (thinking tools)
 • nililinang din ang mga angking pagpapahalaga (values) ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng mga gawaing nakapokus naman sa core values ng DepEd
 • inilalabas ang guro at mga mag-aaral sa bawat pahina ng aklat upang maiugnay ang talakayan sa higit na malawak na larangan sa labas ng klasrum

Karapatang-ari:

2004

What's New?

Read our blog for events, milestones,
and company and industry news!

Dr. Ernesto Y. Sibal was one of the few Filipinos in academic publishing who can irrefutably lay claim to these three titles—Patriot, Pioneer and Innovator. A staunch patriot, Dr. Sibal fiercely advocated the vision of designating Filipino-authored books for young Filipino learners. This vision was enabled by the establishment of Alemar’s Bookstore in 1958, and through the foresight and drive of Alegria Rodriguez, who shared in the vision of her husband, she helped galvanize then fledgling Alemar's Bookstore as the place to go for textbooks and school needs, propelling it to become the first established bookstore chain in the country.

CONTACTS

NEWS LETTER

Welcome to the Phoenix Publishing House mailing list sign up form! It's completely free to join and signing up for the list gives you early access to our updates.

We can't wait to fill you in on all the exciting things happening in Phoenix Publishing House. Thank you!

All Right Reserved © 2021

Categories
All Filipino / Pilipino Klasiks – JHS Junior High School

Noli Me Tangere

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Noli Me Tangere

Isang napapanahong edisyon, ang Noli Me Tangere, ay nagpapasigla sa kawilihan ng mga estudyante sa nobelang ito ni Rizal. Ito ay naglalaman ng maraming oportunidad upang mahasa ang mga kasanayan sa pagbasa ng mga mag-aaral. Tinatalakay ang mga suliraning napapaloob sa Noli ayon sa kahalagahan nito sa kasalukuyang panahon.

Author/s:
Teresita P. Capili-Sayo at Cresenciano C. Marquez, Jr.

Level/s: High School

Mahusay at kawili‑wili, ang aklat ay—

 • ginamitan ng makabago at makabuluhang mga talasalitaan
 • nagtatampok ng mga pantulong sa pag‑aaral ng nobela upang madaling maunawaan ang kahulugan nito
 • naglalaman ng makabagong mga pagsasanay at estratehiya sa pagpapalago ng talasalitaan, kasanayan sa pagbasa, at pag‑unawa sa binasa

Karapatang-ari:

1987

What's New?

Read our blog for events, milestones,
and company and industry news!

Dr. Ernesto Y. Sibal was one of the few Filipinos in academic publishing who can irrefutably lay claim to these three titles—Patriot, Pioneer and Innovator. A staunch patriot, Dr. Sibal fiercely advocated the vision of designating Filipino-authored books for young Filipino learners. This vision was enabled by the establishment of Alemar’s Bookstore in 1958, and through the foresight and drive of Alegria Rodriguez, who shared in the vision of her husband, she helped galvanize then fledgling Alemar's Bookstore as the place to go for textbooks and school needs, propelling it to become the first established bookstore chain in the country.

CONTACTS

NEWS LETTER

Welcome to the Phoenix Publishing House mailing list sign up form! It's completely free to join and signing up for the list gives you early access to our updates.

We can't wait to fill you in on all the exciting things happening in Phoenix Publishing House. Thank you!

All Right Reserved © 2021