Categories
All Filipino Preschool and Grade School

Pinagyamang Pluma 6

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Pinagyamang Pluma 6, Ikalawang Edisyon

Ang Pinagyamang Pluma ay sumasagisag sa mithiing ang serye nawang ito ay maging instrumento sa paglinang ng mga kabataang tulad mo na hindi lamang matalino kundi maka-Diyos, may mabuting kalooban, handa sa mga hamong dala ng totoong buhay, at kapaki-pakinabang sa kapwa, sa kalikasan, at sa bayan.

Coordinator/s:
Alma M. Dayag

Author/s:
Emily V. Marasigan, Ailene G. Baisa - Julian, Nestor S. Lontoc

Level/s: Grade 6

Ang Pinagyamang Pluma ay nakabatay sa K to 12 Dokumentong Pangkurikulum sa Filipino. Maingat na nasunod at napagyaman pa ang bawat istandard at kompentensing itinadhana ng kurikulum. Tiniyak na magiging hitik sa mga pagsasanay at gawaing angkop sa kakayahan at interes ng mga mag-aaral. Ang pagkatuto ay integratibo, makabuluhan, napapanahon, kawili-wili, nakalilinang ng kritikal at mapanuring pag-iisip, at nakapaghahanda sa mga pagsubok at realidad ng totoong buhay. Ang mga pagsasanay at pagtatasang inilaan sa bawat aralin ay inaasahang makalilinang ng ganap at makabuluhang pagkatuto.

Copyright 2018:

Pinagyamang Pluma 1, 2

Copyright 2019:

Pinagyamang Pluma 3

Copyright 2020:

Pinagyamang Pluma 4, 5 & 6

What's New?

Read our blog for events, milestones,
and company and industry news!

Dr. Ernesto Y. Sibal was one of the few Filipinos in academic publishing who can irrefutably lay claim to these three titles—Patriot, Pioneer and Innovator. A staunch patriot, Dr. Sibal fiercely advocated the vision of designating Filipino-authored books for young Filipino learners. This vision was enabled by the establishment of Alemar’s Bookstore in 1958, and through the foresight and drive of Alegria Rodriguez, who shared in the vision of her husband, she helped galvanize then fledgling Alemar's Bookstore as the place to go for textbooks and school needs, propelling it to become the first established bookstore chain in the country.

CONTACTS

NEWS LETTER

Welcome to the Phoenix Publishing House mailing list sign up form! It's completely free to join and signing up for the list gives you early access to our updates.

We can't wait to fill you in on all the exciting things happening in Phoenix Publishing House. Thank you!

All Right Reserved © 2021

Categories
All Filipino Preschool and Grade School

Pinagyamang Pluma 5 (Aklat 2)

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Pinagyamang Pluma (Aklat 1)

Ang Pinagyamang Pluma ay sumasagisag sa mithiing ang serye nawang ito ay maging instrumento sa paglinang ng mga kabataang tulad mo na hindi lamang matalino kundi maka-Diyos, may mabuting kalooban, handa sa mga hamong dala ng totoong buhay, at kapaki-pakinabang sa kapwa, sa kalikasan, at sa bayan.

Coordinator/s:
Alma M. Dayag

Author/s:
Ailene G. Baisa - Julian

Level/s: Grade 5

Ang Pinagyamang Pluma ay nakabatay sa K to 12 Dokumentong Pangkurikulum sa Filipino. Maingat na nasunod at napagyaman pa ang bawat istandard at kompentensing itinadhana ng kurikulum. Tiniyak na magiging hitik sa mga pagsasanay at gawaing angkop sa kakayahan at interes ng mga mag-aaral. Ang pagkatuto ay integratibo, makabuluhan, napapanahon, kawili-wili, nakalilinang ng kritikal at mapanuring pag-iisip, at nakapaghahanda sa mga pagsubok at realidad ng totoong buhay. Ang mga pagsasanay at pagtatasang inilaan sa bawat aralin ay inaasahang makalilinang ng ganap at makabuluhang pagkatuto.

Copyright 2018:

Pinagyamang Pluma 1, 2

Copyright 2019:

Pinagyamang Pluma 3

Copyright 2020:

Pinagyamang Pluma 4, 5 & 6

What's New?

Read our blog for events, milestones,
and company and industry news!

Dr. Ernesto Y. Sibal was one of the few Filipinos in academic publishing who can irrefutably lay claim to these three titles—Patriot, Pioneer and Innovator. A staunch patriot, Dr. Sibal fiercely advocated the vision of designating Filipino-authored books for young Filipino learners. This vision was enabled by the establishment of Alemar’s Bookstore in 1958, and through the foresight and drive of Alegria Rodriguez, who shared in the vision of her husband, she helped galvanize then fledgling Alemar's Bookstore as the place to go for textbooks and school needs, propelling it to become the first established bookstore chain in the country.

CONTACTS

NEWS LETTER

Welcome to the Phoenix Publishing House mailing list sign up form! It's completely free to join and signing up for the list gives you early access to our updates.

We can't wait to fill you in on all the exciting things happening in Phoenix Publishing House. Thank you!

All Right Reserved © 2021

Categories
All Filipino Preschool and Grade School

Pinagyamang Pluma 5 (Aklat 1)

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Pinagyamang Pluma (Aklat 2)

Ang Pinagyamang Pluma ay sumasagisag sa mithiing ang serye nawang ito ay maging instrumento sa paglinang ng mga kabataang tulad mo na hindi lamang matalino kundi maka-Diyos, may mabuting kalooban, handa sa mga hamong dala ng totoong buhay, at kapaki-pakinabang sa kapwa, sa kalikasan, at sa bayan.

Coordinator/s:
Alma M. Dayag

Author/s:
Ailene G. Baisa - Julian

Level/s: Grade 5

Ang Pinagyamang Pluma ay nakabatay sa K to 12 Dokumentong Pangkurikulum sa Filipino. Maingat na nasunod at napagyaman pa ang bawat istandard at kompentensing itinadhana ng kurikulum. Tiniyak na magiging hitik sa mga pagsasanay at gawaing angkop sa kakayahan at interes ng mga mag-aaral. Ang pagkatuto ay integratibo, makabuluhan, napapanahon, kawili-wili, nakalilinang ng kritikal at mapanuring pag-iisip, at nakapaghahanda sa mga pagsubok at realidad ng totoong buhay. Ang mga pagsasanay at pagtatasang inilaan sa bawat aralin ay inaasahang makalilinang ng ganap at makabuluhang pagkatuto.

Copyright 2018:

Pinagyamang Pluma 1, 2

Copyright 2019:

Pinagyamang Pluma 3

Copyright 2020:

Pinagyamang Pluma 4, 5 & 6

What's New?

Read our blog for events, milestones,
and company and industry news!

Dr. Ernesto Y. Sibal was one of the few Filipinos in academic publishing who can irrefutably lay claim to these three titles—Patriot, Pioneer and Innovator. A staunch patriot, Dr. Sibal fiercely advocated the vision of designating Filipino-authored books for young Filipino learners. This vision was enabled by the establishment of Alemar’s Bookstore in 1958, and through the foresight and drive of Alegria Rodriguez, who shared in the vision of her husband, she helped galvanize then fledgling Alemar's Bookstore as the place to go for textbooks and school needs, propelling it to become the first established bookstore chain in the country.

CONTACTS

NEWS LETTER

Welcome to the Phoenix Publishing House mailing list sign up form! It's completely free to join and signing up for the list gives you early access to our updates.

We can't wait to fill you in on all the exciting things happening in Phoenix Publishing House. Thank you!

All Right Reserved © 2021

Categories
All Filipino Preschool and Grade School

Pinagyamang Pluma 4

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Pinagyamang Pluma

Ang Pinagyamang Pluma ay sumasagisag sa mithiing ang serye nawang ito ay maging instrumento sa paglinang ng mga kabataang tulad mo na hindi lamang matalino kundi maka-Diyos, may mabuting kalooban, handa sa mga hamong dala ng totoong buhay, at kapaki-pakinabang sa kapwa, sa kalikasan, at sa bayan.

Coordinator/s:
Alma M. Dayag

Author/s:
Alma M. Dayag

Level/s: Grade 4

Ang Pinagyamang Pluma ay nakabatay sa K to 12 Dokumentong Pangkurikulum sa Filipino. Maingat na nasunod at napagyaman pa ang bawat istandard at kompentensing itinadhana ng kurikulum. Tiniyak na magiging hitik sa mga pagsasanay at gawaing angkop sa kakayahan at interes ng mga mag-aaral. Ang pagkatuto ay integratibo, makabuluhan, napapanahon, kawili-wili, nakalilinang ng kritikal at mapanuring pag-iisip, at nakapaghahanda sa mga pagsubok at realidad ng totoong buhay. Ang mga pagsasanay at pagtatasang inilaan sa bawat aralin ay inaasahang makalilinang ng ganap at makabuluhang pagkatuto.

Copyright 2018:

Pinagyamang Pluma 1, 2

Copyright 2019:

Pinagyamang Pluma 3

Copyright 2020:

Pinagyamang Pluma 4, 5 & 6

What's New?

Read our blog for events, milestones,
and company and industry news!

Dr. Ernesto Y. Sibal was one of the few Filipinos in academic publishing who can irrefutably lay claim to these three titles—Patriot, Pioneer and Innovator. A staunch patriot, Dr. Sibal fiercely advocated the vision of designating Filipino-authored books for young Filipino learners. This vision was enabled by the establishment of Alemar’s Bookstore in 1958, and through the foresight and drive of Alegria Rodriguez, who shared in the vision of her husband, she helped galvanize then fledgling Alemar's Bookstore as the place to go for textbooks and school needs, propelling it to become the first established bookstore chain in the country.

CONTACTS

NEWS LETTER

Welcome to the Phoenix Publishing House mailing list sign up form! It's completely free to join and signing up for the list gives you early access to our updates.

We can't wait to fill you in on all the exciting things happening in Phoenix Publishing House. Thank you!

All Right Reserved © 2021

Categories
All Filipino Preschool and Grade School

Pinagyamang Pluma 3

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Pinagyamang Pluma

Ang Pinagyamang Pluma ay sumasagisag sa mithiing ang serye nawang ito ay maging instrumento sa paglinang ng mga kabataang tulad mo na hindi lamang matalino kundi maka-Diyos, may mabuting kalooban, handa sa mga hamong dala ng totoong buhay, at kapaki-pakinabang sa kapwa, sa kalikasan, at sa bayan.

Coordinator/s:
Alma M. Dayag

Author/s:
Alma M. Dayag

Level/s: Grade 3

Ang Pinagyamang Pluma ay nakabatay sa K to 12 Dokumentong Pangkurikulum sa Filipino. Maingat na nasunod at napagyaman pa ang bawat istandard at kompentensing itinadhana ng kurikulum. Tiniyak na magiging hitik sa mga pagsasanay at gawaing angkop sa kakayahan at interes ng mga mag-aaral. Ang pagkatuto ay integratibo, makabuluhan, napapanahon, kawili-wili, nakalilinang ng kritikal at mapanuring pag-iisip, at nakapaghahanda sa mga pagsubok at realidad ng totoong buhay. Ang mga pagsasanay at pagtatasang inilaan sa bawat aralin ay inaasahang makalilinang ng ganap at makabuluhang pagkatuto.

Copyright 2018:

Pinagyamang Pluma 1, 2

Copyright 2019:

Pinagyamang Pluma 3

Copyright 2020:

Pinagyamang Pluma 4, 5 & 6

What's New?

Read our blog for events, milestones,
and company and industry news!

Dr. Ernesto Y. Sibal was one of the few Filipinos in academic publishing who can irrefutably lay claim to these three titles—Patriot, Pioneer and Innovator. A staunch patriot, Dr. Sibal fiercely advocated the vision of designating Filipino-authored books for young Filipino learners. This vision was enabled by the establishment of Alemar’s Bookstore in 1958, and through the foresight and drive of Alegria Rodriguez, who shared in the vision of her husband, she helped galvanize then fledgling Alemar's Bookstore as the place to go for textbooks and school needs, propelling it to become the first established bookstore chain in the country.

CONTACTS

NEWS LETTER

Welcome to the Phoenix Publishing House mailing list sign up form! It's completely free to join and signing up for the list gives you early access to our updates.

We can't wait to fill you in on all the exciting things happening in Phoenix Publishing House. Thank you!

All Right Reserved © 2021

Categories
All Filipino Preschool and Grade School

Pinagyamang Pluma 2

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Pinagyamang Pluma

Ang Pinagyamang Pluma ay sumasagisag sa mithiing ang serye nawang ito ay maging instrumento sa paglinang ng mga kabataang tulad mo na hindi lamang matalino kundi maka-Diyos, may mabuting kalooban, handa sa mga hamong dala ng totoong buhay, at kapaki-pakinabang sa kapwa, sa kalikasan, at sa bayan.

Coordinator/s:
Alma M. Dayag

Author/s:
Emily V. Marasigan

Level/s: Grade 2

Ang Pinagyamang Pluma ay nakabatay sa K to 12 Dokumentong Pangkurikulum sa Filipino. Maingat na nasunod at napagyaman pa ang bawat istandard at kompentensing itinadhana ng kurikulum. Tiniyak na magiging hitik sa mga pagsasanay at gawaing angkop sa kakayahan at interes ng mga mag-aaral. Ang pagkatuto ay integratibo, makabuluhan, napapanahon, kawili-wili, nakalilinang ng kritikal at mapanuring pag-iisip, at nakapaghahanda sa mga pagsubok at realidad ng totoong buhay. Ang mga pagsasanay at pagtatasang inilaan sa bawat aralin ay inaasahang makalilinang ng ganap at makabuluhang pagkatuto.

Copyright 2018:

Pinagyamang Pluma 1, 2

Copyright 2019:

Pinagyamang Pluma 3

Copyright 2020:

Pinagyamang Pluma 4, 5 & 6

What's New?

Read our blog for events, milestones,
and company and industry news!

Dr. Ernesto Y. Sibal was one of the few Filipinos in academic publishing who can irrefutably lay claim to these three titles—Patriot, Pioneer and Innovator. A staunch patriot, Dr. Sibal fiercely advocated the vision of designating Filipino-authored books for young Filipino learners. This vision was enabled by the establishment of Alemar’s Bookstore in 1958, and through the foresight and drive of Alegria Rodriguez, who shared in the vision of her husband, she helped galvanize then fledgling Alemar's Bookstore as the place to go for textbooks and school needs, propelling it to become the first established bookstore chain in the country.

CONTACTS

NEWS LETTER

Welcome to the Phoenix Publishing House mailing list sign up form! It's completely free to join and signing up for the list gives you early access to our updates.

We can't wait to fill you in on all the exciting things happening in Phoenix Publishing House. Thank you!

All Right Reserved © 2021

Categories
All Music, Art, Physical Education, and Health (MAPEH) Preschool and Grade School

Music, Arts, and Physical Education

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Music, Arts, and Physical Education

Learn to become fit in body and mind through lessons in music, arts, and physical education!

Author/s:
Violeta E. Hornilla, Isabelo R. Magbitang, and Servillano A. Padiz, Jr.

Level/s: Grade 3, 4, 5, 6

This series meets the prerequisites for an effective religion program, as it features he following:

This series is prepared to instill in students that music, art, and physical education are crucial factors that help develop the mental, physical, and creative aspects of their personality.

 • Showcases the rich Filipino heritage in musicand art
 • Highlights the students’ trust in their talents and skills through a balanced program of activities in physical education
 • Is based on Musika, Sining, at Edukasyong Pagpapahalaga (MSEP) 3–6 worktexts
 • Comes with lessons and activities that are value-laden

Karapatang Ari:

2007

What's New?

Read our blog for events, milestones,
and company and industry news!

Dr. Ernesto Y. Sibal was one of the few Filipinos in academic publishing who can irrefutably lay claim to these three titles—Patriot, Pioneer and Innovator. A staunch patriot, Dr. Sibal fiercely advocated the vision of designating Filipino-authored books for young Filipino learners. This vision was enabled by the establishment of Alemar’s Bookstore in 1958, and through the foresight and drive of Alegria Rodriguez, who shared in the vision of her husband, she helped galvanize then fledgling Alemar's Bookstore as the place to go for textbooks and school needs, propelling it to become the first established bookstore chain in the country.

CONTACTS

NEWS LETTER

Welcome to the Phoenix Publishing House mailing list sign up form! It's completely free to join and signing up for the list gives you early access to our updates.

We can't wait to fill you in on all the exciting things happening in Phoenix Publishing House. Thank you!

All Right Reserved © 2021

Categories
All Preschool and Grade School Social studies

Bagong Lakbay ng Lahing Pilipino

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Bagong Lakbay ng Lahing Pilipino

Isang inter-aktibo at integratibong serye sa Araling Panlipunan para sa elementarya na gagabay sa mga mag-aaral tungo sa pagtuklas at pagmamalaki sa kanilang kultura, tradisyon, kasaysayan, at pagkakakilanlan bilang mga Pilipino.

Author/s:
Ailene G. Baisa-Julian, Nestor S. Lontoc, Emily V. Marasigan, Heiden C. Anorico, at Ma. Mignon C. Artuz; Awtor-koordineytor: Alma M. Dayag

Level/s: Kinder 1, Baitang 1 hanggang 6

Ang seryeng Bagong Lakbay ng Lahing Pilipino ay gagabay sa mga mag-aaral tungo sa pagbabago, pagsulong, at pag-unlad ng lahing Pilipino.

 • Alinsunod sa K to 12 Kurikulum para sa Araling Panlipunan ng Kagawaran ng Edukasyon;
 • Iniangkop sa edad, kakayahan, at interes ng mga mag-aaral ang mga paksa, gawain, at mga pagtataya upang ang pagkatuto ay maging makabuluhan, napapanahon, kawili-wili, at nakalilinang ng kritikal at mapanuring pag-iisip;
 • Naglalaman ng mga makabuluhang impormasyon, napapanahong datos, at estadistika;
  Nakaugnay sa mga kasalukuyang pangyayari at isyung panlipunan na naglalayong tumugon sa mga pagbabago ng panahon;
 • Nagtataglay ng mapanghamong mga gawain, pagtataya, at pagganap na hahasa at lilinang sa kakayahan ng mga mag-aaral na mag-isip, magsuri, magdesisyon, at bumuo ng mga bagay na makapaghahanda sa kanila sa mga pagsubok at realidad ng buhay.

Mga Komponent:

Worktext—Naglalaman ng makabuluhang mga impormasyon, napapanahong datos, estadistika, at tumutugon sa mga pagbabago ng panahon. Ang mga paksa, gawain, at pagsasanay sa seryeng ito ay sadyang iniangkop sa kakayahan at interes ng mga mag-aaral. Bawat aralin ay iniugnay sa iba pang asignatura partikular ang Sining, Musika, at Edukasyon sa Pagpapalakas ng Katawan.

Learning Guide—gumamit ng estilong backward design. Ito ay may tatlong mahahalaga at magkakaugnay na bahagi: ang unang bahagi (Stage 1) kung saan mababatid ang tunguhin ng bawat aralin. Makikita rito ang pangkalahatang layunin, pagsasalin (transfer), mahahalagang tanong (essential questions), mahahalagang pag-unawa (enduring understandings), pamantayang pangnilalaman (content standards), at pamantayan sa  pagganap (performance tasks); ikalawang bahagi (Stage 2) kung saan makikita ang mga pagtatasang
makatotohanan at kasasalaminan ng realidad ng buhay at mga gawaing susubok sa pag-unawa ng mga
mag-aaral. Ito ay nakaugnay sa mga inihanay na tunguhin sa unang bahagi; ikatlong bahagi (Stage 3)
kung saan makikita ang plano sa pagkatuto (learning plan). Dito makikita ang mga gawaing nakatalaga
para sa bawat pagkikita. Sa pamamagitan ng mga gawaing nasa ikatlong bahagi ay inaasahang maisasakatuparan ang mga bagay nanakahanay sa una at ikalawang bahagi. Ang LG ay masasabing “teacher friendly” sapagkat ito’y nakasulat sa paraang bulleted upang mas madaling basahin, maikli, at hindi maligoy subalit nagtataglay ng lahat ng kakailanganin ng guro upang maituro nang mabisa ang bawat aralin.

Kalakip ng serye ang mga sumusunod:

 • Learning Guide
 • Current Events Booklet
 • Teachers Resource CD
 • Curriculum Map
 • Teachers Wraparound Edition

Karapatang Ari:

Kinder (K to 12): 2017

Baitang 1 (K to 12) Ikalawang Edisyon: 2017

Baitang 2 (K to 12) Ikalawang Edisyon

Baitang 3 (K to 12) Ikalawang Edisyon

Baitang 1 (K to 12): 2012

Baitang 2 (K to 12): 2013

Baitang 3 (K to 12): 2014

Baitang 4 (K to 12): 2015

Baitang 5 (K to 12): 2016

Baitang 6 (K to 12): 2016

What's New?

Read our blog for events, milestones,
and company and industry news!

Dr. Ernesto Y. Sibal was one of the few Filipinos in academic publishing who can irrefutably lay claim to these three titles—Patriot, Pioneer and Innovator. A staunch patriot, Dr. Sibal fiercely advocated the vision of designating Filipino-authored books for young Filipino learners. This vision was enabled by the establishment of Alemar’s Bookstore in 1958, and through the foresight and drive of Alegria Rodriguez, who shared in the vision of her husband, she helped galvanize then fledgling Alemar's Bookstore as the place to go for textbooks and school needs, propelling it to become the first established bookstore chain in the country.

CONTACTS

NEWS LETTER

Welcome to the Phoenix Publishing House mailing list sign up form! It's completely free to join and signing up for the list gives you early access to our updates.

We can't wait to fill you in on all the exciting things happening in Phoenix Publishing House. Thank you!

All Right Reserved © 2021

Categories
All Home Economics and Livelihood Education (HELE) Preschool and Grade School

Masiglang Pamumuhay para sa Kinabukasan

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Masiglang Pamumuhay para sa Kinabukasan

Ating katauha’y paunlarin at karanasa’y pagyamanin sa natatangi at napapanahong serye ng Masiglang Pamumuhay para sa Kinabukasan.

Author/s:
Estifania Gloria L. Lee at Annie R. Villazamora

Level/s: Grades 4, 5, 6

 • Ang serye ay alinsunod sa K to 12 curriculum.
 • Sistematikong pinagsasanib ang Entrepreneurship at ICT, Agrikulturang Pang-Elementarya, Karunungang Pantahanan, at Sining Pang-Industriya sa mga gawaing nakapaloob sa aklat.
 • Ang mga aralin ay makakatulong sa mga mag-aaral na mahubog ang
  kaisipan, kaalaman, kasanayan at pagpapahalaga ng mga karapat-dapat na gawain tungo sa
  pag-unlad at pagbuti ng uri ng pamumuhay ng sarili, mag-anak, at pamayanan.
 • Ang mga gawain ay madaling sundan, naaangkop sa paksa, learner-centered, at nahihikayat ang
  mga mag-aaral ipamalas ang kanilang pagkamasining at pagkamalikhain.

What's New?

Read our blog for events, milestones,
and company and industry news!

Dr. Ernesto Y. Sibal was one of the few Filipinos in academic publishing who can irrefutably lay claim to these three titles—Patriot, Pioneer and Innovator. A staunch patriot, Dr. Sibal fiercely advocated the vision of designating Filipino-authored books for young Filipino learners. This vision was enabled by the establishment of Alemar’s Bookstore in 1958, and through the foresight and drive of Alegria Rodriguez, who shared in the vision of her husband, she helped galvanize then fledgling Alemar's Bookstore as the place to go for textbooks and school needs, propelling it to become the first established bookstore chain in the country.

CONTACTS

NEWS LETTER

Welcome to the Phoenix Publishing House mailing list sign up form! It's completely free to join and signing up for the list gives you early access to our updates.

We can't wait to fill you in on all the exciting things happening in Phoenix Publishing House. Thank you!

All Right Reserved © 2021

Categories
All English Preschool and Grade School

English This Way

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

English This Way

Traditional grammar delivered in modern strategies!

English This Way is a language program for English teachers and pupils who are more comfortable teaching and learning English using the traditional grammar approach. It puts heavy stress on the speaking and writing aspects of the English language while at the same time gives adequate treatment of the other areas of communication.

Author/s:
Nursery: Maria Alicia S. Bustos-Orosa and Erlinda S. Avelino
Kindergarten 1: Maria Alicia S. Bustos-Orosa and Chona H. Barraquias
Kindergarten 2: Maria Alicia S. Bustos-Orosa and Cecilia B. Corsino
Grade 1: Erlinda S. Avelino
Grade 2: Arlita T. Perez
Grade 3: Chona H. Barraquias
Grade 4: Wilma P. Gonzales; Reviser: Jennifer A. Jarlego
Grade 5: Leonila S. Navea; Reviser: Imelda C. Masilungan
Grade 6: Elisa M. Robles; Reviser: Carla Fermin-Vacunador

Level/s: Nursery; Kindergarten 1 and 2; Grades 1, 2, 3, 4, 5, and 6

English This Way ensures mastery of the English language through:

 • Providing a comprehensive study of the structure, usage, and grammar of the English language
 • Giving ample discussions of nouns, pronouns, adjectives, verbs, adverbs, prepositions, conjunctions, and sentences
 • Involving pupils in discovering for themselves grammar rules and patterns through numerous examples culled from real-life situations
 • Articulating the skills to be acquired in each lesson
 • Facilitating ensuing evaluation
 • Integrating values and skills in the different subject areas as opposed to piecemeal and fragmented instruction, for language skills are integral to other subject areas
 • Utilizing different fun strategies, such as comic strips, dramatizations, puzzles, and drawing exercises

Worktext Copyright:

Nursery: 1997

Kindergarten 1: 1997

Kindergarten 2: 1995

Grade 1: 2017

Grade 2: 2017

Grade 3: 2017

Grade 4: 2018

Grade 5: 2018

Grade 6: 2018

What's New?

Read our blog for events, milestones,
and company and industry news!

Dr. Ernesto Y. Sibal was one of the few Filipinos in academic publishing who can irrefutably lay claim to these three titles—Patriot, Pioneer and Innovator. A staunch patriot, Dr. Sibal fiercely advocated the vision of designating Filipino-authored books for young Filipino learners. This vision was enabled by the establishment of Alemar’s Bookstore in 1958, and through the foresight and drive of Alegria Rodriguez, who shared in the vision of her husband, she helped galvanize then fledgling Alemar's Bookstore as the place to go for textbooks and school needs, propelling it to become the first established bookstore chain in the country.

CONTACTS

NEWS LETTER

Welcome to the Phoenix Publishing House mailing list sign up form! It's completely free to join and signing up for the list gives you early access to our updates.

We can't wait to fill you in on all the exciting things happening in Phoenix Publishing House. Thank you!

All Right Reserved © 2021