Categories
All Junior High School Pinagyamang Pluma

Pinagyamang Pluma 10 (Aklat 1)

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Pinagyamang Pluma 10 (Aklat 1), Ikalawang Edisyon

Ang seryeng Pinagyamang Pluma ay sumasagisag sa mithiing ang serye nawang ito ay maging instrumento sa paglinang ng mga kabataang tulad mo na hindi lamang matalino kundi maka-Diyos, may mabuting kalooban, handa sa mga hamong dala ng totoong buhay, at kapaki-pakinabang sa kapwa, sa kalikasan, at sa bayan.

Coordinator/s:
Alma M. Dayag

Author/s:
Emily V. Marasigan, Mary Grace G. Del Rosario, Alma M. Dayag

Level/s: Grade 10

Ang seryeng Pinagyamang Pluma ay nakabatay sa K to 12 Dokumentong Pangkurikulum sa Filipino. Maingat na nasunod at napagyaman pa ang bawat istandard at kompetensing itinatadhana ng kurikulum. Tiniyak na magiging hitik sa mga pagsasanay at gawaing angkop sa kakayahan at interes ng mga mag-aaral. Ang pagkatuto ay integratibo, makabuluhan, napapanahon, kawili-wili, nakalilinang ng kritikal at mapanuring pag-iisip, at nakapaghahanda sa mga pagsubok at realidad ng totoong buhay. Ang mga pagsasanay at pagtatasang inilaan sa bawat aralin ay inaasahang makalilinang ng ganap at makabuluhang pagkatuto

Copyright 2018:

Pinagyamang Pluma 7 & 8

Copyright 2019:

Pinagyamang Pluma 9

Copyright 2020:

Pinagyamang Pluma 10

What's New?

Read our blog for events, milestones,
and company and industry news!

Dr. Ernesto Y. Sibal was one of the few Filipinos in academic publishing who can irrefutably lay claim to these three titles—Patriot, Pioneer and Innovator. A staunch patriot, Dr. Sibal fiercely advocated the vision of designating Filipino-authored books for young Filipino learners. This vision was enabled by the establishment of Alemar’s Bookstore in 1958, and through the foresight and drive of Alegria Rodriguez, who shared in the vision of her husband, she helped galvanize then fledgling Alemar's Bookstore as the place to go for textbooks and school needs, propelling it to become the first established bookstore chain in the country.

CONTACTS

NEWS LETTER

Welcome to the Phoenix Publishing House mailing list sign up form! It's completely free to join and signing up for the list gives you early access to our updates.

We can't wait to fill you in on all the exciting things happening in Phoenix Publishing House. Thank you!

All Right Reserved © 2021

Categories
All Junior High School Pinagyamang Pluma

Pinagyamang Pluma 10 (Aklat 2)

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Pinagyamang Pluma 10 (Aklat 2), Ikalawang Edisyon

Ang seryeng Pinagyamang Pluma ay sumasagisag sa mithiing ang serye nawang ito ay maging instrumento sa paglinang ng mga kabataang tulad mo na hindi lamang matalino kundi maka-Diyos, may mabuting kalooban, handa sa mga hamong dala ng totoong buhay, at kapaki-pakinabang sa kapwa, sa kalikasan, at sa bayan.

Coordinator/s:
Alma M. Dayag

Author/s:
Nestor S. Lontoc, Ailene G. Baisa-Julian, Emily V. Marasigan

Level/s: Grade 10

Ang seryeng Pinagyamang Pluma ay nakabatay sa K to 12 Dokumentong Pangkurikulum sa Filipino. Maingat na nasunod at napagyaman pa ang bawat istandard at kompetensing itinatadhana ng kurikulum. Tiniyak na magiging hitik sa mga pagsasanay at gawaing angkop sa kakayahan at interes ng mga mag-aaral. Ang pagkatuto ay integratibo, makabuluhan, napapanahon, kawili-wili, nakalilinang ng kritikal at mapanuring pag-iisip, at nakapaghahanda sa mga pagsubok at realidad ng totoong buhay. Ang mga pagsasanay at pagtatasang inilaan sa bawat aralin ay inaasahang makalilinang ng ganap at makabuluhang pagkatuto

Copyright 2018:

Pinagyamang Pluma 7 & 8

Copyright 2019:

Pinagyamang Pluma 9

Copyright 2020:

Pinagyamang Pluma 10

What's New?

Read our blog for events, milestones,
and company and industry news!

Dr. Ernesto Y. Sibal was one of the few Filipinos in academic publishing who can irrefutably lay claim to these three titles—Patriot, Pioneer and Innovator. A staunch patriot, Dr. Sibal fiercely advocated the vision of designating Filipino-authored books for young Filipino learners. This vision was enabled by the establishment of Alemar’s Bookstore in 1958, and through the foresight and drive of Alegria Rodriguez, who shared in the vision of her husband, she helped galvanize then fledgling Alemar's Bookstore as the place to go for textbooks and school needs, propelling it to become the first established bookstore chain in the country.

CONTACTS

NEWS LETTER

Welcome to the Phoenix Publishing House mailing list sign up form! It's completely free to join and signing up for the list gives you early access to our updates.

We can't wait to fill you in on all the exciting things happening in Phoenix Publishing House. Thank you!

All Right Reserved © 2021

Categories
All Junior High School Pinagyamang Pluma

Pinagyamang Pluma 9 (Aklat 2)

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Pinagyamang Pluma 9 (Aklat 2), Ikalawang Edisyon

Ang seryeng Pinagyamang Pluma ay sumasagisag sa mithiing ang serye nawang ito ay maging instrumento sa paglinang ng mga kabataang tulad mo na hindi lamang matalino kundi maka-Diyos, may mabuting kalooban, handa sa mga hamong dala ng totoong buhay, at kapaki-pakinabang sa kapwa, sa kalikasan, at sa bayan.

Coordinator/s:
Alma M. Dayag

Author/s:
Nestor S. Lontoc, Ailene G. Baisa-Julian, Mary Grace G. Del Rosario, Alma M. Dayag

Level/s: Grade 9

Ang seryeng Pinagyamang Pluma ay nakabatay sa K to 12 Dokumentong Pangkurikulum sa Filipino. Maingat na nasunod at napagyaman pa ang bawat istandard at kompetensing itinatadhana ng kurikulum. Tiniyak na magiging hitik sa mga pagsasanay at gawaing angkop sa kakayahan at interes ng mga mag-aaral. Ang pagkatuto ay integratibo, makabuluhan, napapanahon, kawili-wili, nakalilinang ng kritikal at mapanuring pag-iisip, at nakapaghahanda sa mga pagsubok at realidad ng totoong buhay. Ang mga pagsasanay at pagtatasang inilaan sa bawat aralin ay inaasahang makalilinang ng ganap at makabuluhang pagkatuto

Copyright 2018:

Pinagyamang Pluma 7 & 8

Copyright 2019:

Pinagyamang Pluma 9

Copyright 2020:

Pinagyamang Pluma 10

What's New?

Read our blog for events, milestones,
and company and industry news!

Dr. Ernesto Y. Sibal was one of the few Filipinos in academic publishing who can irrefutably lay claim to these three titles—Patriot, Pioneer and Innovator. A staunch patriot, Dr. Sibal fiercely advocated the vision of designating Filipino-authored books for young Filipino learners. This vision was enabled by the establishment of Alemar’s Bookstore in 1958, and through the foresight and drive of Alegria Rodriguez, who shared in the vision of her husband, she helped galvanize then fledgling Alemar's Bookstore as the place to go for textbooks and school needs, propelling it to become the first established bookstore chain in the country.

CONTACTS

NEWS LETTER

Welcome to the Phoenix Publishing House mailing list sign up form! It's completely free to join and signing up for the list gives you early access to our updates.

We can't wait to fill you in on all the exciting things happening in Phoenix Publishing House. Thank you!

All Right Reserved © 2021

Categories
All Junior High School Pinagyamang Pluma

Pinagyamang Pluma 9 (Aklat 1)

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Pinagyamang Pluma 9 (Aklat 1), Ikalawang Edisyon

Ang seryeng Pinagyamang Pluma ay sumasagisag sa mithiing ang serye nawang ito ay maging instrumento sa paglinang ng mga kabataang tulad mo na hindi lamang matalino kundi maka-Diyos, may mabuting kalooban, handa sa mga hamong dala ng totoong buhay, at kapaki-pakinabang sa kapwa, sa kalikasan, at sa bayan.

Coordinator/s:
Alma M. Dayag

Author/s:
Ailene G. Baisa-Julian, Mary Grace G. Del Rosario, Alma M. Dayag

Level/s: Grade 9

Ang seryeng Pinagyamang Pluma ay nakabatay sa K to 12 Dokumentong Pangkurikulum sa Filipino. Maingat na nasunod at napagyaman pa ang bawat istandard at kompetensing itinatadhana ng kurikulum. Tiniyak na magiging hitik sa mga pagsasanay at gawaing angkop sa kakayahan at interes ng mga mag-aaral. Ang pagkatuto ay integratibo, makabuluhan, napapanahon, kawili-wili, nakalilinang ng kritikal at mapanuring pag-iisip, at nakapaghahanda sa mga pagsubok at realidad ng totoong buhay. Ang mga pagsasanay at pagtatasang inilaan sa bawat aralin ay inaasahang makalilinang ng ganap at makabuluhang pagkatuto

Copyright 2018:

Pinagyamang Pluma 7 & 8

Copyright 2019:

Pinagyamang Pluma 9

Copyright 2020:

Pinagyamang Pluma 10

What's New?

Read our blog for events, milestones,
and company and industry news!

Dr. Ernesto Y. Sibal was one of the few Filipinos in academic publishing who can irrefutably lay claim to these three titles—Patriot, Pioneer and Innovator. A staunch patriot, Dr. Sibal fiercely advocated the vision of designating Filipino-authored books for young Filipino learners. This vision was enabled by the establishment of Alemar’s Bookstore in 1958, and through the foresight and drive of Alegria Rodriguez, who shared in the vision of her husband, she helped galvanize then fledgling Alemar's Bookstore as the place to go for textbooks and school needs, propelling it to become the first established bookstore chain in the country.

CONTACTS

NEWS LETTER

Welcome to the Phoenix Publishing House mailing list sign up form! It's completely free to join and signing up for the list gives you early access to our updates.

We can't wait to fill you in on all the exciting things happening in Phoenix Publishing House. Thank you!

All Right Reserved © 2021

Categories
All Junior High School Pinagyamang Pluma

Pinagyamang Pluma 8

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Pinagyamang Pluma 8, Ikalawang Edisyon

Ang seryeng Pinagyamang Pluma ay sumasagisag sa mithiing ang serye nawang ito ay maging instrumento sa paglinang ng mga kabataang tulad mo na hindi lamang matalino kundi maka-Diyos, may mabuting kalooban, handa sa mga hamong dala ng totoong buhay, at kapaki-pakinabang sa kapwa, sa kalikasan, at sa bayan.

Coordinator/s:
Alma M. Dayag

Author/s:
Ailene G. Baisa-Julian, Nestor S. Lontoc, Alma M. Dayag, Mary Grace G. Del Rosario

Level/s: Grade 8

Ang seryeng Pinagyamang Pluma ay nakabatay sa K to 12 Dokumentong Pangkurikulum sa Filipino. Maingat na nasunod at napagyaman pa ang bawat istandard at kompetensing itinatadhana ng kurikulum. Tiniyak na magiging hitik sa mga pagsasanay at gawaing angkop sa kakayahan at interes ng mga mag-aaral. Ang pagkatuto ay integratibo, makabuluhan, napapanahon, kawili-wili, nakalilinang ng kritikal at mapanuring pag-iisip, at nakapaghahanda sa mga pagsubok at realidad ng totoong buhay. Ang mga pagsasanay at pagtatasang inilaan sa bawat aralin ay inaasahang makalilinang ng ganap at makabuluhang pagkatuto

Copyright 2018:

Pinagyamang Pluma 7 & 8

Copyright 2019:

Pinagyamang Pluma 9

Copyright 2020:

Pinagyamang Pluma 10

What's New?

Read our blog for events, milestones,
and company and industry news!

Dr. Ernesto Y. Sibal was one of the few Filipinos in academic publishing who can irrefutably lay claim to these three titles—Patriot, Pioneer and Innovator. A staunch patriot, Dr. Sibal fiercely advocated the vision of designating Filipino-authored books for young Filipino learners. This vision was enabled by the establishment of Alemar’s Bookstore in 1958, and through the foresight and drive of Alegria Rodriguez, who shared in the vision of her husband, she helped galvanize then fledgling Alemar's Bookstore as the place to go for textbooks and school needs, propelling it to become the first established bookstore chain in the country.

CONTACTS

NEWS LETTER

Welcome to the Phoenix Publishing House mailing list sign up form! It's completely free to join and signing up for the list gives you early access to our updates.

We can't wait to fill you in on all the exciting things happening in Phoenix Publishing House. Thank you!

All Right Reserved © 2021

Categories
All Junior High School Pinagyamang Pluma

Pinagyamang Pluma 7

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Pinagyamang Pluma 7, Ikalawang Edisyon

Ang seryeng Pinagyamang Pluma ay sumasagisag sa mithiing ang serye nawang ito ay maging instrumento sa paglinang ng mga kabataang tulad mo na hindi lamang matalino kundi maka-Diyos, may mabuting kalooban, handa sa mga hamong dala ng totoong buhay, at kapaki-pakinabang sa kapwa, sa kalikasan, at sa bayan.

Coordinator/s:
Alma M. Dayag

Author/s:
Ailene G. Baisa - Julian, Nestor S. Lontoc, Carmela Esguerra - Jose & Alma M. Dayag

Level/s: Grade 7

Ang seryeng Pinagyamang Pluma ay nakabatay sa K to 12 Dokumentong Pangkurikulum sa Filipino. Maingat na nasunod at napagyaman pa ang bawat istandard at kompetensing itinatadhana ng kurikulum. Tiniyak na magiging hitik sa mga pagsasanay at gawaing angkop sa kakayahan at interes ng mga mag-aaral. Ang pagkatuto ay integratibo, makabuluhan, napapanahon, kawili-wili, nakalilinang ng kritikal at mapanuring pag-iisip, at nakapaghahanda sa mga pagsubok at realidad ng totoong buhay. Ang mga pagsasanay at pagtatasang inilaan sa bawat aralin ay inaasahang makalilinang ng ganap at makabuluhang pagkatuto

Copyright 2018:

Pinagyamang Pluma 7 & 8

Copyright 2019:

Pinagyamang Pluma 9

Copyright 2020:

Pinagyamang Pluma 10

What's New?

Read our blog for events, milestones,
and company and industry news!

Dr. Ernesto Y. Sibal was one of the few Filipinos in academic publishing who can irrefutably lay claim to these three titles—Patriot, Pioneer and Innovator. A staunch patriot, Dr. Sibal fiercely advocated the vision of designating Filipino-authored books for young Filipino learners. This vision was enabled by the establishment of Alemar’s Bookstore in 1958, and through the foresight and drive of Alegria Rodriguez, who shared in the vision of her husband, she helped galvanize then fledgling Alemar's Bookstore as the place to go for textbooks and school needs, propelling it to become the first established bookstore chain in the country.

CONTACTS

NEWS LETTER

Welcome to the Phoenix Publishing House mailing list sign up form! It's completely free to join and signing up for the list gives you early access to our updates.

We can't wait to fill you in on all the exciting things happening in Phoenix Publishing House. Thank you!

All Right Reserved © 2021

Categories
All Junior High School Music, Arts, Physical Educatin, and Health (MAPEH) / Drafting – JHS

Technology and Livelihood Education Series

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Technology and Livelihood Education Series

The Phoenix Publishing House Inc. introduces its much-anticipated Technology and Livelihood Education Series for Grades 7/8, 9, and 10.

Author/s:
Beauty Care Services: Nail Care 7/8: Elena C. Reyes
Caregiving 7/8: Jenny A. Da-Anton
Cookery 7/8: Armonia D. Bello
Dressmaking 7/8: Josephine R. Domingo
Front Office Services 7/8: Jeffrey D. De Guzman and Alvin L. Espiritu
Computer Hardware Servicing 7/8: Cris F. Diñozo
Consumer Electronics Servicing 7/8: Marvin A. Mendoza and Romeo O. Caro
Electrical Installation and Maintenance 7/8: Nestor V. Pita Jr.
Plumbing 7/8: Jordan G. Domingo and Crizah Flor A. Domingo
Shielded Metal-Arc Welding 7/8: Jeffrey G. Morenos
Aquaculture 7/8: Leo I. Moral Jr.
Food Processing 7/8: Aida T. Galura
Entrepreneurship 7/8: Rene Gaor Delfino
Bread and Pastry Production: Grace R. Nieves
Caregiving 9: Carlo B. Bejarasco and Jenny A. Da-Anton
Food and Beverage Services: Rose Ann Morano-Sulla
Front Office Services: Jeffrey D. De Guzman and Alvin L. Espiritu
Housekeeping: Jennifer F. Vivas
Local Guiding Services: Raquel F. Verzosa and Jeneffer P. Baltazar
Travel Services: Raquel F. Verzosa
Computer Hardware Servicing 9: Cris F. Diñozo
Electrical Installation and Maintenance 10: Roman A. Calbusora Jr.
Shielded Metal-Arc Welding 9: Jeffrey G. Morenos
Food Processing 9: Agnes Annalie D. Sayon
Food Processing 10: Zenaida R. Delantar

Level/s: 7, 8, 9, and 10

The series’ features include the following:

 • The series is written by TLE practitioners/ experts who are TESDA National Certificate (NC) Holders with vast exposures/trainings.
 • All learning competencies developed are K to 12 compliant and are anchored on TESDA Training Regulations.
 • Lessons and activities are carefully written to provide the required knowledge and desired basic skills as prerequisite for taking higher competencies.
 • The textbooks are user-friendly, comprising of parts that are easy to understand (for example, assessment criteria, lessons, self-checks, performance tasks, and other engaging activities aiming to mimic the real common competencies required for learners taking TechVoc specializations).
 • The competencies presented in the textbooks are supported by learning guides.
 • Activities and tests are made to conform to the expected competency standards to be demonstrated when learners undergo TESDA assessments for gaining National Certificates (NC).
 • The series can be utilized as self-paced manuals for learners to study their own before having their skills assessed in accredited TESDA centers.

Textbook Copyright:

Beauty Care Services: Nail Care 7/8: 2016

Caregiving 7/8: 2016

Cookery 7/8: 2016

Dressmaking 7/8: 2016

Front Office Services 7/8: 2016

Computer Hardware Servicing 7/8: 2016

Consumer Electronics Servicing 7/8: 2016

Electrical Installation and Maintenance 7/8: 2016

Plumbing 7/8: 2016

Shielded Metal-Arc Welding 7/8: 2016

Aquaculture 7/8: 2016

Food Processing 7/8: 2016

Entrepreneurship 7/8: 2016

Bread and Pastry Production: 2016

Caregiving 9: 2016

Food and Beverage Services: 2016

Front Office Services: 2016

Housekeeping: 2016

Local Guiding Services: 2016

Travel Services: 2016

Computer Hardware Servicing 9: 2016

Electrical Installation and Maintenance 10: 2016

Shielded Metal-Arc Welding 9: 2016

Food Processing 9: 2016

Food Processing 10: 2016

What's New?

Read our blog for events, milestones,
and company and industry news!

Dr. Ernesto Y. Sibal was one of the few Filipinos in academic publishing who can irrefutably lay claim to these three titles—Patriot, Pioneer and Innovator. A staunch patriot, Dr. Sibal fiercely advocated the vision of designating Filipino-authored books for young Filipino learners. This vision was enabled by the establishment of Alemar’s Bookstore in 1958, and through the foresight and drive of Alegria Rodriguez, who shared in the vision of her husband, she helped galvanize then fledgling Alemar's Bookstore as the place to go for textbooks and school needs, propelling it to become the first established bookstore chain in the country.

CONTACTS

NEWS LETTER

Welcome to the Phoenix Publishing House mailing list sign up form! It's completely free to join and signing up for the list gives you early access to our updates.

We can't wait to fill you in on all the exciting things happening in Phoenix Publishing House. Thank you!

All Right Reserved © 2021

Categories
All English – JHS Junior High School

Phoenix Language Package Skill Builders for English Proficiency

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Phoenix Language Package Skill Builders for English Proficiency

The Phoenix Language Package: Skill Builders for English Proficiency (PLP: SEP) offers a development program designed to help high school students gain competence in English. Through mastery approach, the series aims to equip the learners with relevant real-life skills not only to meet the demands of the times but also to acquire enduring understanding, which leads to lifelong learning.

Author/s:
Grade 7: Dr. Araceli M. Villamin, Evelyn S. Salazar, and Zenen R. Alumbro
Grade 8:Josephine M. Luna and Marites S. Sena
Grade 9: Carleen S. Sedilla, Evelyn S. Salazar, and Ma. Evalou Concepcion A. Agustin
Grade 10: Josephine M. Luna, Dr. Elineth Elizabeth L. Suarez, and Evelyn S. Salazar
Grades 7 to 10 Coordinators: Dr. Araceli M. Villamin and Evelyn S. Salazar

Level/s: 7, 8, 9, and 10

The worktexts can be used in two different ways:

 • As part of the lessons in the Communication Arts Program
 • As the main text in an intensive course for mastering the English language

The Worktext contains lessons, exercises, and activities that develop language skills through listening, speaking, grammar, and writing. It is organized into four units, each unit with several lessons labeled SBL (Skill Builders
in Language). Each SBL has three main components:

 • Entering the Chatroom focuses on listening and speaking.
 • Highlighting Grammar focuses on grammar usage and structure.
 • Using the Notepad focuses on writing skills and the mechanics and process in writing including spelling and vocabulary.

The exercises in each component follow the mastery approach to skill development —Starter, Reinforcer, and Challenger.

The Learning Guide, which is a sample for the teachers on how to guide their students, will help the students realize that the communication skills they learn and master are not just for the present but are for lifelong learning. Thus, goals are set so that lessons learned and skills mastered today are useful in the future.

The Syllabus presents a course map that allows teachers and coordinators to see the scope and sequence of each level “at a glance.” It also includes the values that are embedded in the lessons.

The PLP: SEP soundtrack is a creative add-on. We call it the Listen and Learn Channel, which is a CD for the tapescripts used in listening activities in each level.

Worktext Copyright:

Grade 7: 2013

Grade 8: 2013

Grade 9: 2014

Grade 10: 2014

What's New?

Read our blog for events, milestones,
and company and industry news!

Dr. Ernesto Y. Sibal was one of the few Filipinos in academic publishing who can irrefutably lay claim to these three titles—Patriot, Pioneer and Innovator. A staunch patriot, Dr. Sibal fiercely advocated the vision of designating Filipino-authored books for young Filipino learners. This vision was enabled by the establishment of Alemar’s Bookstore in 1958, and through the foresight and drive of Alegria Rodriguez, who shared in the vision of her husband, she helped galvanize then fledgling Alemar's Bookstore as the place to go for textbooks and school needs, propelling it to become the first established bookstore chain in the country.

CONTACTS

NEWS LETTER

Welcome to the Phoenix Publishing House mailing list sign up form! It's completely free to join and signing up for the list gives you early access to our updates.

We can't wait to fill you in on all the exciting things happening in Phoenix Publishing House. Thank you!

All Right Reserved © 2021

Categories
All English – JHS Junior High School

Phoenix Learning Package Skill Builders for Efficient Reading

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Phoenix Learning Package Skill Builders for Efficient Reading

The Phoenix Learning Package (PLP) is a series of four-level worktexts that refines and reinforces the reading skills of high schoolers. It offers a developmental reading program that enables high school students to master the reading competencies they acquired in the elementary grades.

Author/s:
Grade 7: Dr. Araceli M. Villamin, Chita R. Villamin, and Marites S. Sena; Revisers: Josephine M. Luna, Kornellie L. Raquitico, Edeson Xyviel A. Beredo, and Alexandra T. Sarmiento
Grade 8: Dr. Araceli M. Villamin, Chita R. Villamin, Marites S. Sena, and Ma. Evalou Concepcion A. Agustin; Revisers: Josephine M. Luna and Kornellie L. Raquitico
Grade 9: Evelyn S. Salazar, Dr. Araceli M. Villamin, Wilhelmina G. Borjal, and James W. Pecaña; Revisers: Maria Grizel G. Ragandang and Marites S. Sena
Grade 10: Evelyn S. Salazar, Dr. Araceli M. Villamin, and James W. Pecaña; Revisers: Joceli Julia E. Embuscado and Rachel T. Cayog
Grades 7 to 10 Coordinators: Dr. Araceli M. Villamin, Elineth Elizabeth L. Suarez, EdD, and Evelyn S. Salazar

Level/s: 7, 8, 9, and 10

Third Edition

Train your students to read rapidly with comprehension!

The worktexts can be used in two different ways:

 • As part of a lesson in the regular reading and/or Communication Arts Program
 • As the main text in an extensive course for mastering the four fundamental reading skills

Each PLP worktext is organized into five major reading areas—each developing a cluster of important subskills needed for an effective reading course.

 • Word perception skills enable students to use phonetic, contextual, and structural analyses. These skills build special vocabulary and use effective strategies in word building.
 • Study and library skills teach students how to locate and gather information. These skills help the students select, recall, evaluate data, and organize and synthesize information.
 • Comprehension skills help students identify main ideas, understand cause-and-effect relationships, determine time line sequence, and summarize and outline data.
 • Literary appreciation skills enrich students’ knowledge as students differentiate literary types; identify tone, mood, and atmosphere; analyze humor; and evaluate critical and creative writing.
 • Oral interpretation or reading with expression skills intend to develop the students’ ability to read with expression and interpret literary pieces with proper phrasing or chunking, movements, and expressions. These skills provide the teachers with new literary materials and interesting selections for finger plays, Jazz Chants, Speech Choir, dramatic oral reading, and Chamber or Readers Theater presentation.

Worktext Copyright:

Grade 7: 2017

Grade 8: 2017

Grade 9: 2014

Grade 10: 2014

What's New?

Read our blog for events, milestones,
and company and industry news!

Dr. Ernesto Y. Sibal was one of the few Filipinos in academic publishing who can irrefutably lay claim to these three titles—Patriot, Pioneer and Innovator. A staunch patriot, Dr. Sibal fiercely advocated the vision of designating Filipino-authored books for young Filipino learners. This vision was enabled by the establishment of Alemar’s Bookstore in 1958, and through the foresight and drive of Alegria Rodriguez, who shared in the vision of her husband, she helped galvanize then fledgling Alemar's Bookstore as the place to go for textbooks and school needs, propelling it to become the first established bookstore chain in the country.

CONTACTS

NEWS LETTER

Welcome to the Phoenix Publishing House mailing list sign up form! It's completely free to join and signing up for the list gives you early access to our updates.

We can't wait to fill you in on all the exciting things happening in Phoenix Publishing House. Thank you!

All Right Reserved © 2021

Categories
All English – JHS Junior High School

Introduction to Pinyin and Chinese Characters

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Introduction to Pinyin and Chinese Characters

The Chinese language, along with the rapid development of China’s economy, is becoming increasingly popular in the world. Offering Chinese language courses to Filipinos will serve as a bridge to communicate information and exchange ideas between different people and cultures.

Author/s:
Ma. Johanna M. Batolos, Romeo S. Bautista Jr., and Ye Jianlan; Coordinator: Indrie S. Ronda

Level/s: High School

A vital tool in learning Mandarin!

This book, Pinӯin Yu Hanzi: Introduction to Pinyin and Chinese Characters, is a collaborative effort of both Filipino and Chinese educators committed to the ideals of producing better equipped Filipinos ready to cope with the demands of globalization, through the knowledge of the Chinese language as a potent tool.

 • The book’s contents are basic pronunciation (initial sounds, final sounds, and combinations) and beginning writing (simple strokes and sample characters). It follows a format that is the same throughout each session. Each lesson progresses with no new instruction and is primarily a buildup from the previous lessons.
 • The book contains exercises that cover the content discussed. All the answers to the exercises are part of the lessons.
 • The book can also be used by any English-speaking Mandarin teacher. It is most suitable for a teacher who can speak both English and Mandarin for the lessons in the book to be put to maximum use and also because there is Chinese character writing involved.

With this book, students will gain confidence and proficiency in speaking Mandarin.
Mandarin Chinese or Putōnghuà is not impossible to learn if you are armed with the basic tools for learning this new language. Each lesson in this book will equip the student with the following skills:

 1. Learning of proper pronunciation of Chinese phonetic alphabet
 2. Practice writing of basic Chinese strokes
 3. Recognizing basic Chinese characters
 4. Learning and practicing conversational Putōnghuà

Worktext Copyright:

2014

What's New?

Read our blog for events, milestones,
and company and industry news!

Dr. Ernesto Y. Sibal was one of the few Filipinos in academic publishing who can irrefutably lay claim to these three titles—Patriot, Pioneer and Innovator. A staunch patriot, Dr. Sibal fiercely advocated the vision of designating Filipino-authored books for young Filipino learners. This vision was enabled by the establishment of Alemar’s Bookstore in 1958, and through the foresight and drive of Alegria Rodriguez, who shared in the vision of her husband, she helped galvanize then fledgling Alemar's Bookstore as the place to go for textbooks and school needs, propelling it to become the first established bookstore chain in the country.

CONTACTS

NEWS LETTER

Welcome to the Phoenix Publishing House mailing list sign up form! It's completely free to join and signing up for the list gives you early access to our updates.

We can't wait to fill you in on all the exciting things happening in Phoenix Publishing House. Thank you!

All Right Reserved © 2021