Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Sandigan Sining ng Komunikasyon Para sa Mataas na Paaralan

Ang ikatlong edisyon ng pinagkakatiwalaang serye ay maingat na sinuri at inayos upang matugunan ang pangangailangan ng mga estudyante sa mga makabagong kalakaran sa pagaaral ng wika at panitikan. Umaalinsunod ang serye sa kurikulum ng Filipino sa edukasyong pansekundarya batay sa Basic Education Curriculum upang lalong malinang ang kakayahan ng mga mag-aaral sa mga kasanayang pangkomunikasyon: pakikinig, pagsasalita, pagbasa, at pagsulat.

Author/s:
Antas I: L. Arellano, N. Dillague, C. Javier, S. Marquez, Jr., L. Mercado, at D. Rodriguez
Antas II: N. Dillague, C. Javier, S. Marquez, Jr., L. Mercado, D. Rodriguez, at R. Villaruel
Antas III: N. Dillague, L. Gabriel, C. Javier, S. Marquez, Jr., at L. Murillo
Antas IV: N. Dillague, C. Javier, F. Garcia, S. Marquez, Jr., at L. Pico
Mga Awtor-Koordineytor: Servillano T. Marquez, Jr. at Concepcion D. Javier

Level/s: I, II, III, at IV

Binibigyang-diin ang edukasyong pagpapahalaga sa epektibong pagtuturo ng Filipino!
Ang ikatlong edisyon ay naglalaman ng sumusunod na katangian:

  • Mga napapanahong mga babasahin at artikulo na sadyang pinili at iniangkop sa pangangailangan ng mga mag-aaral at guro tungo sa ikatatagumpay ng mga hangaring pangkaunlaran ng Pilipinas
  • Nagbibigay sa mga mag-aaral ng mga araling may diwa at mensaheng may kaugnayan sa pangangalaga sa kapaligiran at kagubatan, katarungang panlipunan, pagpapahalaga sa mga katutubo, kahalagahan ng pagkakaroon ng matatag na paninindigan sa buhay, at iba pang mga elementong kailangan sa pagharap ng mga mag-aaral sa mapanghamong buhay
  • Gumamit ng Higher Order Thinking Skills (HOTS) sa paglinang ng mga kasanayang pangkomunikasyon: pakikinig, pagsasalita, pagbasa, at pagsulat
  • Binigyang-diin ang integrasyon ng mga aralin sa ibang mga aralin at disiplina

 

Batayang Aklat—Ipinakikita ang makabagong pamamaraan sa pagtuturo ng panitikan at wika sa hayskul. Nagtataglay ng mga pagsasanay, tanong, paraan ng paglinang sa mga talasalitaan na angkop sa makabagong pamamaraan ng pagtuturo.

Patnubay ng Guro—Naglalaman ang patnubay ng mahahalagang impormasyon upang mapahusay ang pagpapaliwanag sa mga leksiyon.

Buklet ng Malikhaing Komposisyon—Inihanda upang mataya ng mga guro at mag-aaral ang natamong kasanayan at kaalaman sa gamit at anyo ng wika sa pamamagitan ng paraang pasulat.

Karapatang-ari:

Antas I – 2002

Antas II – 2002

Antas III – 2002

Antas IV – 2002

What's New?

Read our blog for events, milestones,
and company and industry news!

Dr. Ernesto Y. Sibal was one of the few Filipinos in academic publishing who can irrefutably lay claim to these three titles—Patriot, Pioneer and Innovator. A staunch patriot, Dr. Sibal fiercely advocated the vision of designating Filipino-authored books for young Filipino learners. This vision was enabled by the establishment of Alemar’s Bookstore in 1958, and through the foresight and drive of Alegria Rodriguez, who shared in the vision of her husband, she helped galvanize then fledgling Alemar's Bookstore as the place to go for textbooks and school needs, propelling it to become the first established bookstore chain in the country.

CONTACTS

NEWS LETTER

Welcome to the Phoenix Publishing House mailing list sign up form! It's completely free to join and signing up for the list gives you early access to our updates.

We can't wait to fill you in on all the exciting things happening in Phoenix Publishing House. Thank you!

All Right Reserved © 2021

<center>^</center>