Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Pinagyamang Pluma: Pagbasa at Pagsusuri ng Iba’t Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik

Nakabatay ito sa mga kasanayan sa pagkatutong itinatakda ng Kurikulum para sa K to 12 ng Kagawaran ng Edukasyon.

Author/s:
Alma M. Dayag and Mary Grace G. del Rosario

Level/s: Senior High

  • Nagtataglay ng mga babasahin, mga gawain, mga pagtataya, at mga pagpapahalagang iniangkop sa kakayahan at interes ng mga mag-aaral upang higit na maging makabuluhan, napapanahon, kawili-wili, nakalilinang ng kritikal at mapanuring pag-iisip, at makapaghahanda sa mga mag-aaral sa mga pagsubok at realidad ng totoong buhay.
  • Naglalayong higit pang mapalalim ang pagmamahal at pagpapahalaga ng mga mag-aaral sa kanilang sariling wika at mga konseptong kaugnay nito.
  • Nagtataglay ng mga araling nagbibigay-diin sa mga aspekto ng buhay sa ikadalawampu’t isang siglo upang malinang ang mga kasanayan at pagpapahalaga tulad ng mahusay na pakikipagtalastasan, mapanuring pag-iisip, mabuting pakikipagkapwa-tao, at paglikha ng makabuluhang bagay na makatutulong sa kanilang pagharap sa mga susunod na taon ng pag-aaral, pagtatrabaho, o pakikipagkalakalan.
  • May kasamang Curriculum Map at Learning Guide na gumagamit ng estilong backward design.

Copyright:

2016

What's New?

Read our blog for events, milestones,
and company and industry news!

Dr. Ernesto Y. Sibal was one of the few Filipinos in academic publishing who can irrefutably lay claim to these three titles—Patriot, Pioneer and Innovator. A staunch patriot, Dr. Sibal fiercely advocated the vision of designating Filipino-authored books for young Filipino learners. This vision was enabled by the establishment of Alemar’s Bookstore in 1958, and through the foresight and drive of Alegria Rodriguez, who shared in the vision of her husband, she helped galvanize then fledgling Alemar's Bookstore as the place to go for textbooks and school needs, propelling it to become the first established bookstore chain in the country.

CONTACTS

NEWS LETTER

Welcome to the Phoenix Publishing House mailing list sign up form! It's completely free to join and signing up for the list gives you early access to our updates.

We can't wait to fill you in on all the exciting things happening in Phoenix Publishing House. Thank you!

All Right Reserved © 2021