Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Padayon: Araling Panlipunan sa Siglo 21

Hinuhubog ang kabataaan upang maging “mamamayang mapanuri, mapagnilay, responsable, produktibo, makakalikasan, makabansa, at makatao, na may pambansa at pandaigdigang pananaw at pagpapahalaga sa mga usapin sa lipunan sa Pilipinas, Asya, at daigdig sa nakaraan at kasalukuyan, tungo sa pagpanday ng kinabukasan” gamit ang mga kaalaman, kasanayan, at kakayahan ng iba’t ibang disiplina ng agham at araling panlipunan.

Author/s:
Araling Asyano at Kasaysayan ng Daigdig: Ronaldo B. Mactal, PhD
Mga Kontemporaneong Isyu: Awtor-Koordineytor: Ronaldo B. Mactal, PhD
Economics: Sarah Alviar-Eisma; Awtor-Koordineytor: Ronaldo B. Mactal, PhD

Level/s: High School

Kalakip ng serye ang sumusunod:
1. Learning Guide
2. TRCD
3. Curriculum Map

  • Integratibo, multidisiplinaryo, at interdisiplinaryo. Gumamit ng pamamaraan at lapit ng iba’t ibang sangay ng araling panlipunan gaya ng heograpiya, agham pampolitika, kasaysayan, antropolohiya, ekonomiks, at iba pa sa pag-unawa sa mga usapin sa lipunan sa nakaraan at kasalukuyan sa Pilipinas, Asya, at daigdig.
  • Isinakatuparan ang “learner-centered philosophy” sa pagkatuto. Ang kinakailangang pag-unawa at pagganap bilang pagtupad sa takdang pamantayan sa bawat yunit ay tinutuklas at nililinang mismo ng mag-aaral sa paggabay ng guro mula sa kanyang aktibong pakikilahok, pansariling karanasan, pagninilay, at realisasyon sa iba’t ibang paksa at isyu sa lipunan sa Pilipinas, Asya, at daigdig noon at ngayon.
  • Gumamit ng “inquiry based” na estratehiya sa paglinang ng pagkatuto. Hinahamon ang mga mag-aaral na tumuklas ng ibang mga posibilidad ng katotohanan o proseso sa pamamagitan ng paggamit ng higit na mataas na antas ng kasanayan sa pag-iisip (higher order thinking skills) sa pagsusuri, pagbuo ng pagpapasiya, at paglalahad ng paninindigan sa iba’t ibang isyung pambansa, panrehiyon, at pandaigdig sa nakaraan at kasalukuyan.
  • Gumamit ng “outcomes based” at awtentikong pagtataya ng pagkatuto. Higit na binigyang-halaga ang awtentikong pagtataya sa pagsukat ng pagkatuto alinsunod sa DepEd Order No. 31 series of 2012. May kalakip na rubrics ng mga pagtataya ang bawat yunit.
  • Makabuluhan, makabago, at napapanahon. Naglalaman ng pinakabagong impormasyon, estadistika, datos, mapa, larawan, at pilimpiling primarya at sekundaryang sanggunian kalakip ang mga aktibidad at pagsasanay na magpapalalim sa kaalaman at lilinang sa iba’t ibang kasanayan ng mag-aaral tulad ng pagsasaliksik, pagsisiyasat, mapanuri at malikhaing pag-iisip, matalinong pagpapasiya, at mabisang komunikasyon.

Batayang Aklat – Integratibo at inter-aktibong batayan at sanayang aklat sa Araling Panlipunan alinsunod sa lahat ng pamantayan at pangangailangan ng K to 12 Curriculum at mga simulain, katangian (features), at pamamaraan ng Understanding by Design (UbD).

Learning Guide – Masinop at organisadong isinaayos ang daloy ng Gabay sa Pagkatuto alinsunod sa tatlong yugto ng proseso ng pagkatuto ng Understanding by Design (UbD). Hindi lamang sumunod sa itinatakda ng Inaasahang Bunga (Unang Yugto) at Pagtataya ng Ebidensiya (Pangalawang Yugto) ng DepEd ang Gabay sa Pagkatuto kundi hinigitan pa nito sa pamamagitan ng pagdaragdag ng iba pang hakbang o bahagi na alinsunod sa mga simulain at katangian ng UbD. Bilang pagtupad sa kurikulum at UbD, inorganisa ang Gawaing Instruksiyonal sa tatlong yugto o bahagi na layuning malinang sa bawat hakbang ang kinakailangang kaalaman at kasanayan ng mga mag-aaral upang kanilang matugunan ang inaasahang bunga (transfer goal) at inaasahang produkto sa bawat yunit. Ipinaloob ang mga aralin na binubuo ng mga paksa ayon sa pamantayang pangnilalaman ng kurikulum sa mga hakbang ng Gawaing Instruksiyonal.

Karapatang-ari:

Araling Asyano: 2015

Kasaysayan ng Daigdig: 2015

Kontemporaneong Isyu: 2017

What's New?

Read our blog for events, milestones,
and company and industry news!

Dr. Ernesto Y. Sibal was one of the few Filipinos in academic publishing who can irrefutably lay claim to these three titles—Patriot, Pioneer and Innovator. A staunch patriot, Dr. Sibal fiercely advocated the vision of designating Filipino-authored books for young Filipino learners. This vision was enabled by the establishment of Alemar’s Bookstore in 1958, and through the foresight and drive of Alegria Rodriguez, who shared in the vision of her husband, she helped galvanize then fledgling Alemar's Bookstore as the place to go for textbooks and school needs, propelling it to become the first established bookstore chain in the country.

CONTACTS

NEWS LETTER

Welcome to the Phoenix Publishing House mailing list sign up form! It's completely free to join and signing up for the list gives you early access to our updates.

We can't wait to fill you in on all the exciting things happening in Phoenix Publishing House. Thank you!

All Right Reserved © 2021

<center>^</center>