Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Ibong Adarna

Ang Ibong Adarna ay kabilang sa Pilipino Klasiks ng Phoenix Publishing House, Inc. Ito ay naglalaman ng makabuluhang mga pagtalakay upang— – patingkarin ang pagtuturo ng panitikan sa pamamagitan ng makabagong pagtugon – buhayin ang mga klasikong akdang naaangkop sa hinihingi ng bagong kurikulum sa Filipino – ihasik ang diwa ng katarungan at kapayapaan, pagkakapantaypantay, pangangalaga sa kapaligiran, at kamulatang pampolitika at panlipunan

Author/s:
Editor: Florante C. Garcia; Editor-Koordineytor: Servillano T. Marquez, Jr.

Level/s: High School

  • Nililinang nito ang kritikal at mapanuring pag-iisip sa pamamagitan ng paggamit ng mga kasanayang pampag-iisip
  • Nagdaragdag ng mga karunungan at kasanayan sa pagtalakay sa akdang pampanitikan
  • Pinauunlad ang pagkamalikhain ng mga mag-aaral sa pagpapahayag ng sarili sa wikang Filipino
  • Iniuugnay ang akda sa mga kasalukuyang pangyayari upang malinang ang pagkatao at ang pag-unawa sa halaga ng kapwa

Karapatang-ari:

2002

What's New?

Read our blog for events, milestones,
and company and industry news!

Dr. Ernesto Y. Sibal was one of the few Filipinos in academic publishing who can irrefutably lay claim to these three titles—Patriot, Pioneer and Innovator. A staunch patriot, Dr. Sibal fiercely advocated the vision of designating Filipino-authored books for young Filipino learners. This vision was enabled by the establishment of Alemar’s Bookstore in 1958, and through the foresight and drive of Alegria Rodriguez, who shared in the vision of her husband, she helped galvanize then fledgling Alemar's Bookstore as the place to go for textbooks and school needs, propelling it to become the first established bookstore chain in the country.

CONTACTS

NEWS LETTER

Welcome to the Phoenix Publishing House mailing list sign up form! It's completely free to join and signing up for the list gives you early access to our updates.

We can't wait to fill you in on all the exciting things happening in Phoenix Publishing House. Thank you!

All Right Reserved © 2021

<center>^</center>