Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Florante at Laura

Kabilang ang Florante at Laura sa Pilipino Klasiks ng Phoenix Publishing House, Inc. Isa itong natatanging genre ng akdang pampanitikan na naglalayong magpayaman sa kaalaman at mapanuring pagpapahalaga sa panitikan tungo sa pagiging mabisang komyunikeytor sa Filipino.

Author/s:
Mga Editor: Concepcion D. Javier at Florante C. Garcia; Editor-Koordineytor: Servillano T. Marquez, Jr.

Level/s: High School

Isang napapanahong pagtalakay:

  • nakapokus sa idealisadong pagtingin sa pamilya, lipunan, at kahalagahan ng pananampalataya bilang aspekto sa pagbabagong tatag sa daigdig
  • nagtataguyod ng alternatibong pagtugon sa pakikidigma o pakikipagtunggali—pagpapatawad, pakikipag-usap, at pagpaparaya sa Diyos, ang paghahatol at pagpaparusa, at higit sa lahat, ang pagpapanaig
    ng kabutihan laban sa kasamaan
  • gumagamit ng mga makabagong dulog sa paglinang at pagpapaunlad ng talasalitaan
  • naglalaman ng mga tanong sa pag-unawa sa nilalaman na naglalayong lalong mapatibay ang kognitibong kasanayan gamit ang konsepto ng multiple intelligence
  • liban sa mga kasanayan sa mapanuring pagbasa, nililinang din ang kasanayang pampag-iisip (thinking skills) sa tulong ng mga kagamitang pampag-iisip (thinking tools)
  • nililinang din ang mga angking pagpapahalaga (values) ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng mga gawaing nakapokus naman sa core values ng DepEd
  • inilalabas ang guro at mga mag-aaral sa bawat pahina ng aklat upang maiugnay ang talakayan sa higit na malawak na larangan sa labas ng klasrum

Karapatang-ari:

2004

What's New?

Read our blog for events, milestones,
and company and industry news!

Dr. Ernesto Y. Sibal was one of the few Filipinos in academic publishing who can irrefutably lay claim to these three titles—Patriot, Pioneer and Innovator. A staunch patriot, Dr. Sibal fiercely advocated the vision of designating Filipino-authored books for young Filipino learners. This vision was enabled by the establishment of Alemar’s Bookstore in 1958, and through the foresight and drive of Alegria Rodriguez, who shared in the vision of her husband, she helped galvanize then fledgling Alemar's Bookstore as the place to go for textbooks and school needs, propelling it to become the first established bookstore chain in the country.

CONTACTS

NEWS LETTER

Welcome to the Phoenix Publishing House mailing list sign up form! It's completely free to join and signing up for the list gives you early access to our updates.

We can't wait to fill you in on all the exciting things happening in Phoenix Publishing House. Thank you!

All Right Reserved © 2021

<center>^</center>