Categories
All Music, Art, Physical Education, and Health (MAPEH) Preschool and Grade School

Music, Arts, and Physical Education

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Music, Arts, and Physical Education

Learn to become fit in body and mind through lessons in music, arts, and physical education!

Author/s:
Violeta E. Hornilla, Isabelo R. Magbitang, and Servillano A. Padiz, Jr.

Level/s: Grade 3, 4, 5, 6

This series meets the prerequisites for an effective religion program, as it features he following:

This series is prepared to instill in students that music, art, and physical education are crucial factors that help develop the mental, physical, and creative aspects of their personality.

 • Showcases the rich Filipino heritage in musicand art
 • Highlights the students’ trust in their talents and skills through a balanced program of activities in physical education
 • Is based on Musika, Sining, at Edukasyong Pagpapahalaga (MSEP) 3–6 worktexts
 • Comes with lessons and activities that are value-laden

Karapatang Ari:

2007

What's New?

Read our blog for events, milestones,
and company and industry news!

Dr. Ernesto Y. Sibal was one of the few Filipinos in academic publishing who can irrefutably lay claim to these three titles—Patriot, Pioneer and Innovator. A staunch patriot, Dr. Sibal fiercely advocated the vision of designating Filipino-authored books for young Filipino learners. This vision was enabled by the establishment of Alemar’s Bookstore in 1958, and through the foresight and drive of Alegria Rodriguez, who shared in the vision of her husband, she helped galvanize then fledgling Alemar's Bookstore as the place to go for textbooks and school needs, propelling it to become the first established bookstore chain in the country.

CONTACTS

NEWS LETTER

Welcome to the Phoenix Publishing House mailing list sign up form! It's completely free to join and signing up for the list gives you early access to our updates.

We can't wait to fill you in on all the exciting things happening in Phoenix Publishing House. Thank you!

All Right Reserved © 2021

Categories
All Preschool and Grade School Social studies

Bagong Lakbay ng Lahing Pilipino

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Bagong Lakbay ng Lahing Pilipino

Isang inter-aktibo at integratibong serye sa Araling Panlipunan para sa elementarya na gagabay sa mga mag-aaral tungo sa pagtuklas at pagmamalaki sa kanilang kultura, tradisyon, kasaysayan, at pagkakakilanlan bilang mga Pilipino.

Author/s:
Ailene G. Baisa-Julian, Nestor S. Lontoc, Emily V. Marasigan, Heiden C. Anorico, at Ma. Mignon C. Artuz; Awtor-koordineytor: Alma M. Dayag

Level/s: Kinder 1, Baitang 1 hanggang 6

Ang seryeng Bagong Lakbay ng Lahing Pilipino ay gagabay sa mga mag-aaral tungo sa pagbabago, pagsulong, at pag-unlad ng lahing Pilipino.

 • Alinsunod sa K to 12 Kurikulum para sa Araling Panlipunan ng Kagawaran ng Edukasyon;
 • Iniangkop sa edad, kakayahan, at interes ng mga mag-aaral ang mga paksa, gawain, at mga pagtataya upang ang pagkatuto ay maging makabuluhan, napapanahon, kawili-wili, at nakalilinang ng kritikal at mapanuring pag-iisip;
 • Naglalaman ng mga makabuluhang impormasyon, napapanahong datos, at estadistika;
  Nakaugnay sa mga kasalukuyang pangyayari at isyung panlipunan na naglalayong tumugon sa mga pagbabago ng panahon;
 • Nagtataglay ng mapanghamong mga gawain, pagtataya, at pagganap na hahasa at lilinang sa kakayahan ng mga mag-aaral na mag-isip, magsuri, magdesisyon, at bumuo ng mga bagay na makapaghahanda sa kanila sa mga pagsubok at realidad ng buhay.

Mga Komponent:

Worktext—Naglalaman ng makabuluhang mga impormasyon, napapanahong datos, estadistika, at tumutugon sa mga pagbabago ng panahon. Ang mga paksa, gawain, at pagsasanay sa seryeng ito ay sadyang iniangkop sa kakayahan at interes ng mga mag-aaral. Bawat aralin ay iniugnay sa iba pang asignatura partikular ang Sining, Musika, at Edukasyon sa Pagpapalakas ng Katawan.

Learning Guide—gumamit ng estilong backward design. Ito ay may tatlong mahahalaga at magkakaugnay na bahagi: ang unang bahagi (Stage 1) kung saan mababatid ang tunguhin ng bawat aralin. Makikita rito ang pangkalahatang layunin, pagsasalin (transfer), mahahalagang tanong (essential questions), mahahalagang pag-unawa (enduring understandings), pamantayang pangnilalaman (content standards), at pamantayan sa  pagganap (performance tasks); ikalawang bahagi (Stage 2) kung saan makikita ang mga pagtatasang
makatotohanan at kasasalaminan ng realidad ng buhay at mga gawaing susubok sa pag-unawa ng mga
mag-aaral. Ito ay nakaugnay sa mga inihanay na tunguhin sa unang bahagi; ikatlong bahagi (Stage 3)
kung saan makikita ang plano sa pagkatuto (learning plan). Dito makikita ang mga gawaing nakatalaga
para sa bawat pagkikita. Sa pamamagitan ng mga gawaing nasa ikatlong bahagi ay inaasahang maisasakatuparan ang mga bagay nanakahanay sa una at ikalawang bahagi. Ang LG ay masasabing “teacher friendly” sapagkat ito’y nakasulat sa paraang bulleted upang mas madaling basahin, maikli, at hindi maligoy subalit nagtataglay ng lahat ng kakailanganin ng guro upang maituro nang mabisa ang bawat aralin.

Kalakip ng serye ang mga sumusunod:

 • Learning Guide
 • Current Events Booklet
 • Teachers Resource CD
 • Curriculum Map
 • Teachers Wraparound Edition

Karapatang Ari:

Kinder (K to 12): 2017

Baitang 1 (K to 12) Ikalawang Edisyon: 2017

Baitang 2 (K to 12) Ikalawang Edisyon

Baitang 3 (K to 12) Ikalawang Edisyon

Baitang 1 (K to 12): 2012

Baitang 2 (K to 12): 2013

Baitang 3 (K to 12): 2014

Baitang 4 (K to 12): 2015

Baitang 5 (K to 12): 2016

Baitang 6 (K to 12): 2016

What's New?

Read our blog for events, milestones,
and company and industry news!

Dr. Ernesto Y. Sibal was one of the few Filipinos in academic publishing who can irrefutably lay claim to these three titles—Patriot, Pioneer and Innovator. A staunch patriot, Dr. Sibal fiercely advocated the vision of designating Filipino-authored books for young Filipino learners. This vision was enabled by the establishment of Alemar’s Bookstore in 1958, and through the foresight and drive of Alegria Rodriguez, who shared in the vision of her husband, she helped galvanize then fledgling Alemar's Bookstore as the place to go for textbooks and school needs, propelling it to become the first established bookstore chain in the country.

CONTACTS

NEWS LETTER

Welcome to the Phoenix Publishing House mailing list sign up form! It's completely free to join and signing up for the list gives you early access to our updates.

We can't wait to fill you in on all the exciting things happening in Phoenix Publishing House. Thank you!

All Right Reserved © 2021

Categories
All Home Economics and Livelihood Education (HELE) Preschool and Grade School

Masiglang Pamumuhay para sa Kinabukasan

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Masiglang Pamumuhay para sa Kinabukasan

Ating katauha’y paunlarin at karanasa’y pagyamanin sa natatangi at napapanahong serye ng Masiglang Pamumuhay para sa Kinabukasan.

Author/s:
Estifania Gloria L. Lee at Annie R. Villazamora

Level/s: Grades 4, 5, 6

 • Ang serye ay alinsunod sa K to 12 curriculum.
 • Sistematikong pinagsasanib ang Entrepreneurship at ICT, Agrikulturang Pang-Elementarya, Karunungang Pantahanan, at Sining Pang-Industriya sa mga gawaing nakapaloob sa aklat.
 • Ang mga aralin ay makakatulong sa mga mag-aaral na mahubog ang
  kaisipan, kaalaman, kasanayan at pagpapahalaga ng mga karapat-dapat na gawain tungo sa
  pag-unlad at pagbuti ng uri ng pamumuhay ng sarili, mag-anak, at pamayanan.
 • Ang mga gawain ay madaling sundan, naaangkop sa paksa, learner-centered, at nahihikayat ang
  mga mag-aaral ipamalas ang kanilang pagkamasining at pagkamalikhain.

What's New?

Read our blog for events, milestones,
and company and industry news!

Dr. Ernesto Y. Sibal was one of the few Filipinos in academic publishing who can irrefutably lay claim to these three titles—Patriot, Pioneer and Innovator. A staunch patriot, Dr. Sibal fiercely advocated the vision of designating Filipino-authored books for young Filipino learners. This vision was enabled by the establishment of Alemar’s Bookstore in 1958, and through the foresight and drive of Alegria Rodriguez, who shared in the vision of her husband, she helped galvanize then fledgling Alemar's Bookstore as the place to go for textbooks and school needs, propelling it to become the first established bookstore chain in the country.

CONTACTS

NEWS LETTER

Welcome to the Phoenix Publishing House mailing list sign up form! It's completely free to join and signing up for the list gives you early access to our updates.

We can't wait to fill you in on all the exciting things happening in Phoenix Publishing House. Thank you!

All Right Reserved © 2021

Categories
All English Preschool and Grade School

English This Way

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

English This Way

Traditional grammar delivered in modern strategies!

English This Way is a language program for English teachers and pupils who are more comfortable teaching and learning English using the traditional grammar approach. It puts heavy stress on the speaking and writing aspects of the English language while at the same time gives adequate treatment of the other areas of communication.

Author/s:
Nursery: Maria Alicia S. Bustos-Orosa and Erlinda S. Avelino
Kindergarten 1: Maria Alicia S. Bustos-Orosa and Chona H. Barraquias
Kindergarten 2: Maria Alicia S. Bustos-Orosa and Cecilia B. Corsino
Grade 1: Erlinda S. Avelino
Grade 2: Arlita T. Perez
Grade 3: Chona H. Barraquias
Grade 4: Wilma P. Gonzales; Reviser: Jennifer A. Jarlego
Grade 5: Leonila S. Navea; Reviser: Imelda C. Masilungan
Grade 6: Elisa M. Robles; Reviser: Carla Fermin-Vacunador

Level/s: Nursery; Kindergarten 1 and 2; Grades 1, 2, 3, 4, 5, and 6

English This Way ensures mastery of the English language through:

 • Providing a comprehensive study of the structure, usage, and grammar of the English language
 • Giving ample discussions of nouns, pronouns, adjectives, verbs, adverbs, prepositions, conjunctions, and sentences
 • Involving pupils in discovering for themselves grammar rules and patterns through numerous examples culled from real-life situations
 • Articulating the skills to be acquired in each lesson
 • Facilitating ensuing evaluation
 • Integrating values and skills in the different subject areas as opposed to piecemeal and fragmented instruction, for language skills are integral to other subject areas
 • Utilizing different fun strategies, such as comic strips, dramatizations, puzzles, and drawing exercises

Worktext Copyright:

Nursery: 1997

Kindergarten 1: 1997

Kindergarten 2: 1995

Grade 1: 2017

Grade 2: 2017

Grade 3: 2017

Grade 4: 2018

Grade 5: 2018

Grade 6: 2018

What's New?

Read our blog for events, milestones,
and company and industry news!

Dr. Ernesto Y. Sibal was one of the few Filipinos in academic publishing who can irrefutably lay claim to these three titles—Patriot, Pioneer and Innovator. A staunch patriot, Dr. Sibal fiercely advocated the vision of designating Filipino-authored books for young Filipino learners. This vision was enabled by the establishment of Alemar’s Bookstore in 1958, and through the foresight and drive of Alegria Rodriguez, who shared in the vision of her husband, she helped galvanize then fledgling Alemar's Bookstore as the place to go for textbooks and school needs, propelling it to become the first established bookstore chain in the country.

CONTACTS

NEWS LETTER

Welcome to the Phoenix Publishing House mailing list sign up form! It's completely free to join and signing up for the list gives you early access to our updates.

We can't wait to fill you in on all the exciting things happening in Phoenix Publishing House. Thank you!

All Right Reserved © 2021

Categories
All English Preschool and Grade School

Integrated English for Effective Communication

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Integrated English for Effective Communication

Engage your learners to help them acquire reading and language skills!

The Integrated English for Effective Communication K to 12 series (IEEC) integrates knowledge, skills, and processes designed in learning the English language through differentiated activities, authentic tasks, and various forms of assessments geared toward literacy and communicative competence.

Author/s:
Grade 1: Joanna Karla N. Bautista;
Grade 2: Karen Grace H. Zablan and Mark Gleen O. Cidro;
Grade 3: Alce M. Sentones, Louie G. Mendoza, and Ace Lyn U. Miranda;
Grade 4: Mark Gleen O. Cidro and Karen Grace H. Zablan;
Grade 5 and 6: Louie G. Mendoza Alce M. Sentones Ace Lyn U. Miranda

Level/s: Grades 1, 2, 3, 4, 5, and 6

The following are the lesson components of the series:

 • Unblock prompts and motivates the learner through a variety of pictures, questions, and graphic organizers.
 • Uncover introduces new and unfamiliar words in the selection through interesting and varied
  clues.
 • Activate, Enrich, and Engage present activities designed to address knowledge, process, and understanding of the skills
 • Connect takes on the reading-to-writing connection to build the assimilation of skills through
  notes and summary statements.
 • Keep in Mind recaps the skills learned by providing a transition statement for promoting
  understanding. It helps the learner to maintain focus and make meaning of the important
  grammar and reading points.
 • Engaging Scenario is the application of the skill in different contexts and various forms of media
  through a performance task with an accompanying rubric as a guide for evaluation.
 • Viewing provides closure to the entire lesson through a visual application of the skill in various forms of media.

Mold the communicative competence of Filipino learners in using English as a second language with IEEC.

Worktext Copyright:

Grade 1: 2015

Grade 2: 2015

Grade 3: 2015

Grade 4: 2015

Grade 5: 2015

Grade 6: 2015

What's New?

Read our blog for events, milestones,
and company and industry news!

Dr. Ernesto Y. Sibal was one of the few Filipinos in academic publishing who can irrefutably lay claim to these three titles—Patriot, Pioneer and Innovator. A staunch patriot, Dr. Sibal fiercely advocated the vision of designating Filipino-authored books for young Filipino learners. This vision was enabled by the establishment of Alemar’s Bookstore in 1958, and through the foresight and drive of Alegria Rodriguez, who shared in the vision of her husband, she helped galvanize then fledgling Alemar's Bookstore as the place to go for textbooks and school needs, propelling it to become the first established bookstore chain in the country.

CONTACTS

NEWS LETTER

Welcome to the Phoenix Publishing House mailing list sign up form! It's completely free to join and signing up for the list gives you early access to our updates.

We can't wait to fill you in on all the exciting things happening in Phoenix Publishing House. Thank you!

All Right Reserved © 2021

Categories
All English Preschool and Grade School

Learning and Intensifying English Today

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Learning and Intensifying English Today

Learning and Intensifying English Today awakens the imagination, takes you to the past, and leads you to the future.

Open your door to a whole new level of fun and learning! Let the Learning and Intensifying English (LIFE) Today series take you to a remarkable reading journey! Meet new friends and travel to different worlds with selections of poetry, legends, folklore, biographies, and cultural references!

Author/s:
Kindergarten: Marianne L. Lekcharoen
Grade 1: Gloria Lucia H. Umali
Grade 2: Norma J. Serrano
Grade 3: Catherine M. Franco
Grade 4: Emilia C. Mesa
Grade 5: Virginia E. Antonio
Grade 6: Ma. Concepcion M. Franco

Level/s: Kindergarten; Grades 1, 2, 3, 4, 5, and 6

A comprehensive integrated worktext series for grade school pupils that will surely make them LOOK into
their life, SPEND life with others, SHARE lives together, and BUILD one life, one dream, one world! Z Life Today gets the pupils started with either phonics, spelling, or vocabulary development.

 • Life Is Good contains various types of literary selections, which reveal that all persons are essentially good
  and life is infinitely worth living.
 • Life Is Exciting provides pupils with exercises that will teach them how to do reference work, how to
  understand and appreciate what they read, and how to enjoy reading.
 • Life Is Challenging hones study and literary appreciation skills.
 • Grammar Link contains discussions on and exercises in language forms and functions.
 •  Enjoy Life develops the pupils’ God-given talents in singing, drawing, playing games, solving puzzles, or writing.

Worktext Copyright:

Kindergarten: 2014

Grade 1: 2016

Grade 2: 2017

Grade 3: 2018

Grade 4: 2013

Grade 5: 2013

Grade 6: 2013

What's New?

Read our blog for events, milestones,
and company and industry news!

Dr. Ernesto Y. Sibal was one of the few Filipinos in academic publishing who can irrefutably lay claim to these three titles—Patriot, Pioneer and Innovator. A staunch patriot, Dr. Sibal fiercely advocated the vision of designating Filipino-authored books for young Filipino learners. This vision was enabled by the establishment of Alemar’s Bookstore in 1958, and through the foresight and drive of Alegria Rodriguez, who shared in the vision of her husband, she helped galvanize then fledgling Alemar's Bookstore as the place to go for textbooks and school needs, propelling it to become the first established bookstore chain in the country.

CONTACTS

NEWS LETTER

Welcome to the Phoenix Publishing House mailing list sign up form! It's completely free to join and signing up for the list gives you early access to our updates.

We can't wait to fill you in on all the exciting things happening in Phoenix Publishing House. Thank you!

All Right Reserved © 2021

Categories
All English Preschool and Grade School

Phoenix Learning Package: Skill Builders for Efficient Reading

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Phoenix Learning Package: Skill Builders for Efficient Reading

The Phoenix Learning Package (PLP) offers the newest techniques in developing pupils’ vocabulary, comprehension, literary appreciation, and study skills. It offers a new feature, oral interpretation, which aims at improving speech and developing personality.

Author/s:
Grade 1: Dr. Araceli M. Villamin, Evelyn S. Salazar, Lourdes P. Villanueva, and Obdulia L. Jose
Grade 2: Dr. Araceli M. Villamin, Evelyn S. Salazar, Wilhelmina G. Borjal, Obdulia L. Jose, and Lourdes P. Villanueva
Grade 3: Dr. Araceli M. Villamin, Bernardita O. Gonzalo, Maria A. Orendain, and Evelyn S. Salazar
Grade 4: Wilhelmina G. Borjal, Victor R. Fumar, Elineth Elizabeth L. Suarez, EdD, Dr. Araceli M. Villamin, and Evelyn S. Salazar
Grade 5: Jose Ramelle E. Javier; Revisers: Marie Rose J. Ogena, Valerie C. Bacasmas, and Rachel S. Villafuerte
Grade 6: Wilhelmina G. Borjal, Vilma May A. Fuentes, James W. Pecaña, Julieta M. Sasuman, and Evelyn S. Salazar

Level/s: Grades 1, 2, 3, 4, 5, and 6

The Worktext can be used in three different ways: as part of a lesson in the regular reading and/or Communication Arts Program; as the main text in an extensive course for mastering the four fundamental reading skills; and as a complementary text in a corrective/remedial reading program.

The PLP series is organized into five major areas—each developing a cluster of important subskills needed for an effective reading course. The Worktext contains reading exercises ranging from easy to difficult: Starter, Reinforcer, and Challenger. A score-to-percent conversion table and a student’s record sheet for recording the exercises results and the child’s progress are found at the back pages.

Worktext Copyright:

Grade 1: 2013

Grade 2: 2013

Grade 3: 2014

Grade 4: 2014

Grade 5: 2014

Grade 6: 2014

What's New?

Read our blog for events, milestones,
and company and industry news!

Dr. Ernesto Y. Sibal was one of the few Filipinos in academic publishing who can irrefutably lay claim to these three titles—Patriot, Pioneer and Innovator. A staunch patriot, Dr. Sibal fiercely advocated the vision of designating Filipino-authored books for young Filipino learners. This vision was enabled by the establishment of Alemar’s Bookstore in 1958, and through the foresight and drive of Alegria Rodriguez, who shared in the vision of her husband, she helped galvanize then fledgling Alemar's Bookstore as the place to go for textbooks and school needs, propelling it to become the first established bookstore chain in the country.

CONTACTS

NEWS LETTER

Welcome to the Phoenix Publishing House mailing list sign up form! It's completely free to join and signing up for the list gives you early access to our updates.

We can't wait to fill you in on all the exciting things happening in Phoenix Publishing House. Thank you!

All Right Reserved © 2021

Categories
All English Preschool and Grade School

The Phoenix World of Reading

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

The Phoenix World of Reading

Tour the world of reading and be in the lead!
The Phoenix World of Reading series offers a comprehensive range of learning experiences that include the development of phonics, comprehension, literature, and study and reference skills. Each lesson follows a carefully-structured design that leads to a holistic understanding of the total reading process. The program enables the pupils to read effectively by accessing prior knowledge, setting purposes, predicting story structure, and applying comprehension strategies.

Author/s:
Kindergarten 1 and 2: Alce M. Sentones
Grade 1: Carol C. Espiritu; Reviser: Bernadette 0. Datuin
Grade 2: Cecilia B. Corsino; Reviser: Valerie C. Bacasmas
Grade 3: Elisa M. Robles; Reviser: Vivien R. Avelino
Grade 4: Leonor L. Odronia; Reviser: Ma. Divina G. Villanueva
Grade 5: Jose Ramelle E. Javier; Revisers: Marie Rose J. Ogena, Valerie C. Bacasmas, and Rachel S. Villafuerte
Grade 6: Victoria L. Magbag, Valerie C. Bacasmas, and Rachel S. Villafuerte

Level/s: Kindergarten 1 and 2; Grades 1, 2, 3, 4, 5, and 6

The following are the essential features of the series:

 • Selections that include a wide range of literary genre for skill development
 • Emphasis on phonics
 • Thematic in structure
 • Emphasis on values and integration with other subject areas
 • Use of rubrics as a form of assessment
 • Provision of online resources for enrichment
 • Development of the key concepts of environmental education, gender sensitivity, justice and peace education, and political education

Components:

The worktext is a treasure trove of literary genre with high quality literature used as springboards for the integrated language system of the series. The sequential arrangement of skills provides for teaching, practice, and application exercises that are rich and varied. Integrated in the lesson are guiding principles under which key concepts, such as environment education, gender sensitivity education, peace and justice education, and political education are developed. Hence, the worktext features not only activities for enriching language experiences but also values formation.

Worktext Copyright:

Kindergarten 1: 2008

Kindergarten 2: 2008

Grade 1: 2017

Grade 2: 2017

Grade 3: 2017

Grade 4: 2017

Grade 5: 2017

Grade 6: 2017

What's New?

Read our blog for events, milestones,
and company and industry news!

Dr. Ernesto Y. Sibal was one of the few Filipinos in academic publishing who can irrefutably lay claim to these three titles—Patriot, Pioneer and Innovator. A staunch patriot, Dr. Sibal fiercely advocated the vision of designating Filipino-authored books for young Filipino learners. This vision was enabled by the establishment of Alemar’s Bookstore in 1958, and through the foresight and drive of Alegria Rodriguez, who shared in the vision of her husband, she helped galvanize then fledgling Alemar's Bookstore as the place to go for textbooks and school needs, propelling it to become the first established bookstore chain in the country.

CONTACTS

NEWS LETTER

Welcome to the Phoenix Publishing House mailing list sign up form! It's completely free to join and signing up for the list gives you early access to our updates.

We can't wait to fill you in on all the exciting things happening in Phoenix Publishing House. Thank you!

All Right Reserved © 2021

Categories
All Filipino Preschool and Grade School

Pinagyamang Pluma 1

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Pinagyamang Pluma

Ang Pinagyamang Pluma ay sumasagisag sa mithiing ang serye nawang ito ay maging instrumento sa paglinang ng mga kabataang tulad mo na hindi lamang matalino kundi maka-Diyos, may mabuting kalooban, handa sa mga hamong dala ng totoong buhay, at kapaki-pakinabang sa kapwa, sa kalikasan, at sa bayan.

Coordinator/s:
Alma M. Dayag

Author/s:
Ailene G. Baisa-Julian

Level/s: Grade 1

Ang Pinagyamang Pluma ay nakabatay sa K to 12 Dokumentong Pangkurikulum sa Filipino. Maingat na nasunod at napagyaman pa ang bawat istandard at kompentensing itinadhana ng kurikulum. Tiniyak na magiging hitik sa mga pagsasanay at gawaing angkop sa kakayahan at interes ng mga mag-aaral. Ang pagkatuto ay integratibo, makabuluhan, napapanahon, kawili-wili, nakalilinang ng kritikal at mapanuring pag-iisip, at nakapaghahanda sa mga pagsubok at realidad ng totoong buhay. Ang mga pagsasanay at pagtatasang inilaan sa bawat aralin ay inaasahang makalilinang ng ganap at makabuluhang pagkatuto.

Copyright 2018:

Pinagyamang Pluma 1, 2

Copyright 2019:

Pinagyamang Pluma 3

Copyright 2020:

Pinagyamang Pluma 4, 5 & 6

What's New?

Read our blog for events, milestones,
and company and industry news!

Dr. Ernesto Y. Sibal was one of the few Filipinos in academic publishing who can irrefutably lay claim to these three titles—Patriot, Pioneer and Innovator. A staunch patriot, Dr. Sibal fiercely advocated the vision of designating Filipino-authored books for young Filipino learners. This vision was enabled by the establishment of Alemar’s Bookstore in 1958, and through the foresight and drive of Alegria Rodriguez, who shared in the vision of her husband, she helped galvanize then fledgling Alemar's Bookstore as the place to go for textbooks and school needs, propelling it to become the first established bookstore chain in the country.

CONTACTS

NEWS LETTER

Welcome to the Phoenix Publishing House mailing list sign up form! It's completely free to join and signing up for the list gives you early access to our updates.

We can't wait to fill you in on all the exciting things happening in Phoenix Publishing House. Thank you!

All Right Reserved © 2021

Categories
All Mathematics Preschool and Grade School

Soaring 21st Century Mathematics (Grade School)

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Soaring 21st Century Mathematics (Grade School)

The Soaring 21st Century Mathematics series is based on the K to 12 Curriculum learning competencies. It uses the concrete-pictorial-abstract format to introduce new concepts and utilizes an integrative approach that consolidates and links mathematical concepts.

Author/s:
Grade 1: Ellen T. Ongduenco, Milagros A. Endo, and Benson S. Tan; Contributing Author: Jedd Amerson S. Chua; Coordinator: Roberto J. Degolacion, Lino C. Reynoso, and Benson S. Tan
Grade 2: Roberto J. Degolacion, Myrna S. Agtarap, and Alma Luz F. Pasiliao; Contributing Author: Joseph S. Wee and Jedd Amerson S. Chua; Coordinator: Luningning T. Tibi, Lucy M. Puno, and Lino C. Reynoso, Ph.D
Grade 3: Winsdy Joy S. Marcos, Nila R. Jaramillo, Josefina H. Tan, and Eduardo; Contributing Author: Eduardo O. dela Cruz Jr, Ed.D., and Jedd Amerson S. Chua; Coordinator: Roberto J. Degolacion and Isidro C. Aguilar, Ph.D.
Grade 4: Eduardo O. dela Cruz Jr, Ed.D., Concesa R. Rapacon, Jonathan C. Glorial, and Roberto J. Degolacion; Contributing Author: Ma. Ester G. Tan and Benson S. Tan; Coordinator: Roberto J. Degolacion and Lino C. Reynoso, PhD
Grade 5: Manuel T. Kotah, Evelyn G. Samper-Enriquez, and Sanet S. Hipolito; Contributing Author: Edgardo C. Domingo and Leila V. Bernaldez; Coordinator: Isidro C. Aguilar, Ph.D. and Luningning T. Tibi; Consultant: Simon L. Chua, D.T
Grade 6: Elmer M. Apistar, Jose L. Caberte, Ph.D., Genesis G. Camarista, Esther Jane Y. Uy, Marlene Ortiz, and Elenita T. Boo; contributing Author: , Edgardo C. Domingo, Jonathan Glorial, and Alfredo A. Barocca; Coordinator: Roberto J. Degolacion, Eugenio Vertucio-Guerva, and Lucy O. Sia; Consultant: Lino C. Reynoso; Project Director: Simon L. Chua, D.T, Roberto J. Degolacion, and Lino C. Reynoso, Ph.D

Level/s: Grades 1, 2, 3, 4, 5, and 6

Components:

The Worktext provides a detailed explanation for each lesson in a straightforward and interesting approach through relevant life situations. Creative and critical thinking as well as self-discovery of problem-solving strategies are developed through worked examples in each lesson and followed through with the following
sections:

 • Let’s Work Together – Enable pupils  to work collaboratively as they learn and explore two or more mathematical concepts at the same time
 • On Your Own – Develops pupils’ independence in solving and exploring math problems through drills and exercises; includes games and puzzles to ensure that pupils gain speed, accuracy, and mastery of mathematical skills
 • Take the Challenge – Deepens pupils’ mathematical concepts and challenges their reasoning and higher-order-thinking skills; provides pupils the opportunity not only to review the fundamental mathematical concepts and techniques but also to put into use the skills learned
 • Moving Towards International Math Contest – Provides an opportunity for pupils to apply their mathematical knowledge in solving math problems designed by internationally renowned mathematicians

The Learning Guide with Answer Key includes additional exercises, motivational activities, and strategies in making mathematics a good learning experience and the answer key for all the exercises in the textbook.

Worktext Copyright:

The New Grade 1: 2017

The New Grade 2: 2017

The New Grade 3: 2017

Grade 4: 2015

Grade 5: 2016

Grade 6: 2016

What's New?

Read our blog for events, milestones,
and company and industry news!

Dr. Ernesto Y. Sibal was one of the few Filipinos in academic publishing who can irrefutably lay claim to these three titles—Patriot, Pioneer and Innovator. A staunch patriot, Dr. Sibal fiercely advocated the vision of designating Filipino-authored books for young Filipino learners. This vision was enabled by the establishment of Alemar’s Bookstore in 1958, and through the foresight and drive of Alegria Rodriguez, who shared in the vision of her husband, she helped galvanize then fledgling Alemar's Bookstore as the place to go for textbooks and school needs, propelling it to become the first established bookstore chain in the country.

CONTACTS

NEWS LETTER

Welcome to the Phoenix Publishing House mailing list sign up form! It's completely free to join and signing up for the list gives you early access to our updates.

We can't wait to fill you in on all the exciting things happening in Phoenix Publishing House. Thank you!

All Right Reserved © 2021