Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Pagpapakatao: Paghuhubog ng Pagkatao para sa Pagtibay ng Bansa

Ang Pagpapakatao: Paghuhubog ng Pagkatao para sa Pagtibay ng Bansa ay naglalayong hubugin ang mga kabataan sa mga pagpapahalagang makatutulong upang mapagbuti ang kanilang mga katangian at aktibong makapag-ambag sa pagtibay ng bansa.

Author/s:
Kindergarten 2: Ulalia Gelia Y. Tandog
Grade 1: Leah E. Edodollon
Grade 2: Jakielou T. Alvaro
Grade 3: Ma. Emperatriz C. Gabatbat
Grade 4: Jose B. Dango
Grade 5: Jose B. Dango, Josephine C. Dango, Ma. Emperatriz C. Gabatbat, at Leah E. Edodollon
Grade 6: Mercy N. de Guia

Coordinator/s:
Josephine C. Dango

Level/s: Kindergarten 2; Baitang 1, 2, 3, 4, 5, at 6

Dinisenyo ang serye para sa mga mag-aaral sa 11 antas (mula Kindergarten hanggang Baitang 10). Ang serye ay batay sa Kurikulum ng K to 12 Edukasyon sa Pagpapakatao ng Department of Education (DepEd) kabilang ang mga karagdagang paksa na makatutulong upang higit na mapaunlad ang kanilang pagkatuto.

Ang serye ay sumunod sa proseso ng paglinang sa limang pangunahing kakayahan: pag-unawa, pagninilay, pagsangguni, pagpapasya, at pagkilos.

Mabisang ginamit sa pagbuo ng mga aralin sa seryeng ito ang limang pangunahing kakayahan upang matulungan ang mga mag-aaral, na sa bandang huli, ay makalinang ng mga kaaya-ayang katangian at gawi.

Habang ang mga mag-aaral ay dumaraan sa mga aralin sa serye, matututuhan nila ang mga sumusunod:

  • pagpapakatao at pagiging kasapi ng pamilya;
  • pakikipagkapwa;
  • pagmamahal sa bansa at pakikibahagi sa pandaigdigang pagkakaisa; at
  • pagiging maka-Diyos at preperensiya sa kabutihan.

Ang Pagpapakatao: Paghuhubog ng Pagkatao para sa Pagtibay ng Bansa ay katuwang sa pagsulong ng pambansang adhikain ng edukasyon—makapagbigay ng isang pinagbuting edukasyon na tutulong sa mga indibidwal sa lipunan na makamit ang kanilang mga potensyal bilang isang tao at mapagbuti ang kanilang mga kakayahan at katangian sa loob ng isang pangkat.

Sa katapusan ng programa sa Edukasyon sa Pagpapakatao sa antas primarya, ang mga mag-aaral ay:

  • may masidhing hangaring magtagumpay sa sariling pagsisikap;
  • mapagmahal sa pamilya;
  • mayroong disiplina at maaasahan;
  • may malawak na pag-iisip at maayos na pag-uugali;
  • makabayan at kapaki-pakinabang na mamamayan; at
  • mapagmahal at malalim ang pinag-uugatan ng pananalig sa Diyos.

What's New?

Read our blog for events, milestones,
and company and industry news!

Dr. Ernesto Y. Sibal was one of the few Filipinos in academic publishing who can irrefutably lay claim to these three titles—Patriot, Pioneer and Innovator. A staunch patriot, Dr. Sibal fiercely advocated the vision of designating Filipino-authored books for young Filipino learners. This vision was enabled by the establishment of Alemar’s Bookstore in 1958, and through the foresight and drive of Alegria Rodriguez, who shared in the vision of her husband, she helped galvanize then fledgling Alemar's Bookstore as the place to go for textbooks and school needs, propelling it to become the first established bookstore chain in the country.

CONTACTS

NEWS LETTER

Welcome to the Phoenix Publishing House mailing list sign up form! It's completely free to join and signing up for the list gives you early access to our updates.

We can't wait to fill you in on all the exciting things happening in Phoenix Publishing House. Thank you!

All Right Reserved © 2021

<center>^</center>