Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Kasaysayan at Pamahalaang Pilipino

Ang iniwasto at isinapanahong edisyon ng inyong pinagkakatiwalaang teksbuk ay naglalaman ng mas mayaman, tematiko, at organisadong mga aralin sa kasaysayan, kultura, at pamahalaan ng Pilipinas.

Author/s:
Bro. Andrew Gonzales, FSC, Lilia Sta. Ana-Rankin, and Adelaida N. Hukom

Level/s: High School

Serye ng Phoenix sa Araling Panlipunan

Iniwasto at Isinapanahong Edisyon

 

Higit na masaklaw at makabuluhan ang mga aralin, ang edisyong ito ay—

  • nagbibigay sa mga estudyante ng kakayahang umunawa sa kasalukuyang mga isyu at pangyayari sa magaan at maingat na pamamaraan
  • nagbibigay-linaw sa mga puwersang nalikha bilang resulta ng kasalukuyang pagkakalilanlan ng mga Pilipino nang hindi lamang binibigyang-diin ang pangunahing saligan o background ng kasaysayan ng Pilipinas
  • umaalinsunod sa balangkas ng Bagong Kurikulum sa Mataas na Paaralan o New Secondary Education Curriculum

Teksbuk—Naglalaman ng komprehensibong aralin na sinimulan sa pagtalakay sa heograpiya ng bansa bago ang kolonyalismo, panahon ng mga Español, ng Amerikano, at ng pagsasarili. Isinaalang-alang din sa aklat ang pagtalakay sa ating mga naging konstitusyon (1899, 1935, 1973, at 1987). Ang mga talasalitaan, mga tanong tungkol sa aralin, at karagdagang gawain ay nakapaloob sa teksbuk para sa mabisang pagkatuto at maunlad na kasanayang pandamdaming lilinangin ng mga aralin.

Patnubay ng Guro—Sa gabay na ito ay nakapaloob ang mga estratehiyang maaaring gamitin ng mga guro sa pagtalakay ng mga aralin sa teksbuk. Ilan sa mga estratehiyang ito ay ang lektura, panayam, pag-uulat, pagmamasid, pagsasadula, pagdalaw sa mga lugar, talakayan, at grupong talakayan. Kasama rin dito ang mga pamamaraan sa pagpapahalaga na sumusukat sa mga natutuhan ng mga estudyante tulad ng graded recitation, graded seatwork, group report, at dramatization.

Textbook Copyright:

2002

What's New?

Read our blog for events, milestones,
and company and industry news!

Dr. Ernesto Y. Sibal was one of the few Filipinos in academic publishing who can irrefutably lay claim to these three titles—Patriot, Pioneer and Innovator. A staunch patriot, Dr. Sibal fiercely advocated the vision of designating Filipino-authored books for young Filipino learners. This vision was enabled by the establishment of Alemar’s Bookstore in 1958, and through the foresight and drive of Alegria Rodriguez, who shared in the vision of her husband, she helped galvanize then fledgling Alemar's Bookstore as the place to go for textbooks and school needs, propelling it to become the first established bookstore chain in the country.

CONTACTS

NEWS LETTER

Welcome to the Phoenix Publishing House mailing list sign up form! It's completely free to join and signing up for the list gives you early access to our updates.

We can't wait to fill you in on all the exciting things happening in Phoenix Publishing House. Thank you!

All Right Reserved © 2021

<center>^</center>