MAKABAYAN

Lakbay ng Lahing Pilipino Bagong Serye!

Mga Awtor: Ailene G. Julian-Baisa, Nestor S. Lontoc, Emily V. Marasigan, Heiden C. Anorico, Ma. Mignon C. Artuz

Copyright: 2009

Features

Alinsunod sa BEC

Lakbay ng Lahing Pilipino

“Halina’t lakbayin ang Pilipinas at tuklasin ang pagkakakilanlang Pilipino!”

Baitang 1 – 6

  • Alinsunod sa BEC
  • Interaktibo at integratibong serye sa Araling Panlipunan
  • Gagabay sa mga mag-aaral sa kanilang paglalakbay tungo sa pagtuklas sa kanilang pagkakakilanlan bilang mga Pilipino
  • Iniangkop sa kakayahan at interes ng mga mag-aaral ang mga paksa, gawain, at mga pagsasanay upang maging makabuluhan, napapanahon, kawili-wili, at nakalilinang ng kritikal at mapanuring pag-iisip ang pagkatuto
  • Iniuugnay ang mga aralin sa iba pang asignatura lalo na sa Sining, Musika, Edukasyon sa Pagpapalakas ng Katawan, at iba pa upang higit na mapalawak at maging mas makabuluhan ang pagkatuto
  • Naglalaman ng makabuluhang mga impormasyon, napapanahong datos, estadistika, at tumutugon sa mga pagbabago ng panahon
  • Naglalaman ng mapanghamong mga gawain at pagsasanay na hahasa at lilinang sa kakayahan ng mga mag-aaral na mag-isip, magsuri, magdesisyon, at bumuo ng mga bagay na makabuluhan para sa sarili, sa kapwa, at sa bayan